Veelgestelde vragen over behandeling bij GGZ NHN

Als u bij GGZ NHN in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.
De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van GGZ NHN bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

Bent u aangemeld vóór 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ of de samenvatting

Bent u aangemeld vanaf 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen of wijzigen.

U belt de afdeling waar u in behandeling bent of het algemene telefoonnummer 088 65 65 010 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). Ook kunt u uw afspraak wijzigen of afzeggen via Mijn GGZ NHN of met een mail aan de Zorgondersteuning of uw behandelaar.

Niet op tijd afzeggen van uw afspraak kost geld

Wanneer u minimaal 24 uur vóór de afspraak contact met ons opneemt om uw afspraak te annuleren of te verplaatsen, brengen wij geen kosten bij u in rekening. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of zonder afmelding niet op de afspraak komt, brengen wij maximaal 15 minuten behandeltijd in rekening. Let op: deze kosten verrekent uw zorgverzekeraar met uw eigen risico.

Als u twee keer achter elkaar zonder afmelding niet op een afspraak komt, kunnen wij de behandeling stoppen. Natuurlijk zoeken wij altijd eerst contact met u en/of uw naasten.

SMS-herinnering

GGZ NHN biedt een SMS-service om u tijdig te helpen herinneren aan uw afspraak. 
Wilt u een SMS ontvangen ter herinnering aan uw afspraak?

De hulpverlening bij GGZ NHN jeugd & gezin is vrijwillig, maar een behandeling kan alleen uitgevoerd worden als hier toestemming voor is gegeven.

Toestemming

Wij leggen opgevraagde (medische) gegevens en eigen onderzoeks- en behandelgegevens vast in een medisch dossier. De hulpverlening bij GGZ NHN jeugd & gezin is vrijwillig, maar een behandeling kan alleen uitgevoerd worden als hier toestemming voor is gegeven. Het opvragen van gegevens bij andere hulpverleners en het verstrekken van informatie afkomstig uit ons dossier aan anderen gebeurt alleen met toestemming:

  • voor kinderen onder de 12 jaar moeten beide ouders toestemming geven
  • voor kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten beide ouders en het kind toestemming geven
  • voor kinderen boven de 16 jaar beslist uw kind zelf over het verstrekken van informatie

De ouder(s) met ouderlijk gezag en kinderen vanaf 12 jaar dienen hiervoor een verklaring te ondertekenen. Voordat u met uw kind voor het intakegesprek komt, sturen wij u een formulier waarmee u schriftelijk toestemming kunt geven.

U kunt de toestemming altijd intrekken. Hiervoor is wel een schriftelijke verklaring nodig. De behandeling stopt met het intrekken van de toestemming. De behandelaar zal dan met u kijken naar een mogelijk alternatief.

Geheimhoudingsplicht

Ons dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van GGZ NHN die direct betrokken zijn bij onderzoek en behandeling, administratieve verwerking en kwaliteitsbewaking. Al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Dossier inzien

Het recht op inzage in het medisch dossier door u en/of uw kind is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij/zij akkoord gaan met uw verzoek tot inzage. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan beslist hij/zij dit alleen. Inzage vindt meestal plaats in het bijzijn van de behandelaar.

Behandelplan

Nadat u informatie heeft gekregen over de verschillende behandelingsmogelijkheden stellen wij samen met u en uw kind een behandelingsplan op. Door dit behandelingsplan (mede) te ondertekenen maakt u kenbaar dat u instemt met de inhoud ervan en kunnen we de behandeling starten.

Verplichte opname

Wij bieden ook een opnamemogelijkheid voor kinderen die door hun psychiatrische stoornis een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen vormen en niet vrijwillig opgenomen willen worden. Hiervoor is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rechten van uw kind, de WGBO of de Wet BOPZ dan kunt u altijd bij ons terecht voor een mondelinge of schriftelijke toelichting.

Het is belangrijk dat u een behandelaar heeft waarin u vertrouwen heeft. Dit betekent dat u van behandelaar kunt veranderen. Medewerkers van GGZ NHN doen hun uiterste best dit in voorkomende gevallen zo snel mogelijk te regelen.

GGZ NHN is er voor mensen met psychiatrische stoornissen die specialistische behandeling of begeleiding nodig hebben.

Op afgesproken momenten evalueert u samen met uw behandelaar de gang van zaken en de resultaten van de behandeling. Zijn uw doelen bereikt dan spreekt u gezamenlijk af wanneer u de behandeling afrondt.

Ook bespreekt u in de laatste fase van de behandeling op welke wijze u in de toekomst klachten kunt voorkomen en of er hulp nodig is na het beëindigen van de behandeling. Uw verwijzer wordt geïnformeerd over het verloop en het resultaat van uw behandeling.

Wanneer u klachten verergeren kijkt u, samen met uw huisarts, wat de mogelijkheden zijn en of u weer onder controle van uw huisarts komt of dat deze u doorverwijst.

Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen van bijvoorbeeld uw behandelaar of begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) is er voor clienten die verplichte zorg ontvangen of vrijwillig zijn opgenomen en treedt op als onafhankelijk bemiddelaar. Alles wat u met deze persoon bespreekt blijft vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan naar uw verhaal luisteren en u informatie en advies geven. Ook kan hij of zij bemiddelen bij het oplossen van klachten of conflicten en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Clienten die in behandeling zijn bij een ambulant team kunnen terecht bij de klachtenfunctionaris.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben, maar dat niet willen. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om mee te praten over de benodigde zorg. Voor de persoon zelf, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe wet wil zoveel mogelijk zorg op vrijwillige basis verlenen. Alleen als het echt niet anders kan, wordt verplichte zorg onderzocht. Die zorg wordt thuis of in een zorginstelling verleend. 

Bekijk hier ons beleidsplan. 

Bij GGZ NHN kunnen alleen honden met een hulpfunctie (hulp- of assistentiehonden) onder de volgende voorwaarden worden toegelaten. Hieronder vindt u de regels voor de poliklinieken en klinieken.

Ambulante behandeling

  • de hond is altijd herkenbaar als hulphond
  • de hond is aangelijnd
  • de hond draagt zichtbaar een dekje met het logo van de stichting die de hond getraind heeft en de tekst waaruit blijkt dat het om een assistentiehond gaat
  • de hond is aantoonbaar gevaccineerd, ontwormd en recent behandeld met anti-vlo en anti-teek middel; u moet op verzoek van de medewerker een legitimatiepasje tonen met de naam van de baas en de naam van de hond, eventueel met foto’s
  • als de hond niet bij een stichting getraind is, moet u een persoonsgerichte (medische) verklaring kunnen tonen over het belang van de hulphond

Als er geen mogelijkheid is de hulphond mee te nemen tijdens een afspraak bij GGZ NHN, dan neemt u iemand mee die buiten het gebouw (of in overleg met de receptie in de wachtkamer) bij de aangelijnde hond verblijft. Als u tijdens een poliklinisch contact een assistentiehond wilt meenemen, meld dit dan altijd bij de intake en bij het maken van een afspraak. Het secretariaat geeft dit door aan betrokken behandelaar.

Kliniek
Wij staan het meenemen van een assistentiehond tijdens een klinische opname alleen toe als er beschikking is over een éénpersoons kamer. Tijdens de klinische opname verblijft de hond dan ook uitsluitend in de éénpersoons kamer. Of in de gang met als doel de afdeling met u te verlaten. Bij de intake of tijdens een gesprek op afspraak bespreekt u de wens een assistentiehond mee te nemen. De teamleider overweegt – eventueel in overleg met de behandel(a)ar(en) – of wij toestemming kunnen geven. Wij beoordelen dan namelijk of er sprake is van een onevenredige belasting dan wel of bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is (wettekst).

Als de hond welkom is, gelden in de kliniek dezelfde regels als poliklinisch (zie hierboven) met een aanvulling

  • u moet zelf iemand regelen voor het uitlaten en verzorgen van de hond

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: