Contrast
Onderstrepen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen. De vragen zijn opgedeeld in verschillende categorieën.

Algemene vragen over GGZ NHN

U kunt ons altijd bellen op het algemene telefoonnummer: 088 65 65 010. Met behulp van de locatiekaart kunt u door uw postcode in te voeren ons aanbod in uw buurt bekijken.

Meer weten?

Wij bieden hulp in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Meer weten?

Ja. Betrokken, kritisch en enthousiast zet de cliënten- en familieraad zich in voor de kwaliteit van de zorg van GGZ NHN. Zorg waarbij de cliënt centraal staat. In de cliënten- en familieraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten wat een behandeling bij GGZ NHN kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen met elkaar. 

GGZ NHN biedt ook ondersteuning aan familie en naastbetrokkenen in de vorm van informatiebijeenkomsten, cursussen en de familielotgenotengroep. Daarnaast biedt de familievertrouwenspersoon ondersteuning aan familieleden.

Aanmelden bij GGZ NHN

Voor aanmelding bij GGZ NHN heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Zoekt u hulp bij psychische klachten of problemen? Neem dan contact op met uw huisarts. U bespreekt met hem of haar welke hulp u nodig heeft en waar u deze hulp vindt. Uw huisarts meldt u vervolgens aan bij de betreffende instantie. Dat kan bijvoorbeeld GGZ Noord-Holland-Noord zijn, maar ook een vrijgevestigde psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.

Mocht u of iemand in uw omgeving acute hulp nodig hebben, dan kunt u ook contact opnemen met uw huisarts of met de dienstdoende huisarts.

Er kan een wachttijd bestaan voor uw eerste gesprek of voor de daadwerkelijke start van de behandeling.

Meer weten?

Als u een specialistische GGZ-hulpvraag heeft en in uw eigen omgeving (thuis) uw behandeling gaat volgen meldt het aanmeldpunt van GGZ NHN u aan voor een herstelondersteunende intake (HOI).

Een herstelondersteunende intake is erop gericht om samen te begrijpen wat er aan de hand is door met elkaar te bespreken wat u nodig heeft om zelf meer grip te krijgen op uw eigen herstelproces. Uw vraag staat hierin centraal. 

Meer weten?

Voor een goed verloop van uw behandeling bij GGZ NHN hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij vragen u om mee te nemen naar het eerste gesprek:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • Een pas van uw zorgverzekeraar
 • Een actueel medicatieoverzicht, indien u medicijnen gebruikt. (deze is op te vragen bij uw apotheek)
Meer weten?

Behandeling bij GGZ NHN

Als u bij GGZ NHN in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.
De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van GGZ NHN bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

Bent u aangemeld vóór 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ of de samenvatting

Bent u aangemeld vanaf 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ

U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen of wijzigen.

U belt de afdeling waar u in behandeling bent of het algemene telefoonnummer 088 65 65 010 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). Ook kunt u uw afspraak wijzigen of afzeggen via Mijn GGZ NHN of met een mail aan de Zorgondersteuning of uw behandelaar.

Niet op tijd afzeggen van uw afspraak kost geld

Wanneer u minimaal 24 uur vóór de afspraak contact met ons opneemt om uw afspraak te annuleren of te verplaatsen, brengen wij geen kosten bij u in rekening. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of zonder afmelding niet op de afspraak komt, brengen wij maximaal 15 minuten behandeltijd in rekening. Let op: deze kosten verrekent uw zorgverzekeraar met uw eigen risico.

Als u twee keer achter elkaar zonder afmelding niet op een afspraak komt, kunnen wij de behandeling stoppen. Natuurlijk zoeken wij altijd eerst contact met u en/of uw naasten.

SMS-herinnering

GGZ NHN biedt een SMS-service om u tijdig te helpen herinneren aan uw afspraak. 
Wilt u een SMS ontvangen ter herinnering aan uw afspraak?

De hulpverlening bij GGZ NHN jeugd & gezin is vrijwillig, maar een behandeling kan alleen uitgevoerd worden als hier toestemming voor is gegeven.

Toestemming

Wij leggen opgevraagde (medische) gegevens en eigen onderzoeks- en behandelgegevens vast in een medisch dossier. De hulpverlening bij GGZ NHN jeugd & gezin is vrijwillig, maar een behandeling kan alleen uitgevoerd worden als hier toestemming voor is gegeven. Het opvragen van gegevens bij andere hulpverleners en het verstrekken van informatie afkomstig uit ons dossier aan anderen gebeurt alleen met toestemming:

 • voor kinderen onder de 12 jaar moeten beide ouders toestemming geven
 • voor kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten beide ouders en het kind toestemming geven
 • voor kinderen boven de 16 jaar beslist uw kind zelf over het verstrekken van informatie

De ouder(s) met ouderlijk gezag en kinderen vanaf 12 jaar dienen hiervoor een verklaring te ondertekenen. Voordat u met uw kind voor het intakegesprek komt, sturen wij u een formulier waarmee u schriftelijk toestemming kunt geven.

U kunt de toestemming altijd intrekken. Hiervoor is wel een schriftelijke verklaring nodig. De behandeling stopt met het intrekken van de toestemming. De behandelaar zal dan met u kijken naar een mogelijk alternatief.

Geheimhoudingsplicht

Ons dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van GGZ NHN die direct betrokken zijn bij onderzoek en behandeling, administratieve verwerking en kwaliteitsbewaking. Al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Dossier inzien

Het recht op inzage in het medisch dossier door u en/of uw kind is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij/zij akkoord gaan met uw verzoek tot inzage. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan beslist hij/zij dit alleen. Inzage vindt meestal plaats in het bijzijn van de behandelaar.

Behandelplan

Nadat u informatie heeft gekregen over de verschillende behandelingsmogelijkheden stellen wij samen met u en uw kind een behandelingsplan op. Door dit behandelingsplan (mede) te ondertekenen maakt u kenbaar dat u instemt met de inhoud ervan en kunnen we de behandeling starten.

Verplichte opname

Wij bieden ook een opnamemogelijkheid voor kinderen die door hun psychiatrische stoornis een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen vormen en niet vrijwillig opgenomen willen worden. Hiervoor is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rechten van uw kind, de WGBO of de Wet BOPZ dan kunt u altijd bij ons terecht voor een mondelinge of schriftelijke toelichting.

Het is belangrijk dat u een behandelaar heeft waarin u vertrouwen heeft. Dit betekent dat u van behandelaar kunt veranderen. Medewerkers van GGZ NHN doen hun uiterste best dit in voorkomende gevallen zo snel mogelijk te regelen.

GGZ NHN is er voor mensen met psychiatrische stoornissen die specialistische behandeling of begeleiding nodig hebben.

Op afgesproken momenten evalueert u samen met uw behandelaar de gang van zaken en de resultaten van de behandeling. Zijn uw doelen bereikt dan spreekt u gezamenlijk af wanneer u de behandeling afrondt.

Ook bespreekt u in de laatste fase van de behandeling op welke wijze u in de toekomst klachten kunt voorkomen en of er hulp nodig is na het beëindigen van de behandeling. Uw verwijzer wordt geïnformeerd over het verloop en het resultaat van uw behandeling.

Wanneer u klachten verergeren kijkt u, samen met uw huisarts, wat de mogelijkheden zijn en of u weer onder controle van uw huisarts komt of dat deze u doorverwijst.

Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen van bijvoorbeeld uw behandelaar of begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) is er voor clienten die verplichte zorg ontvangen of vrijwillig zijn opgenomen en treedt op als onafhankelijk bemiddelaar. Alles wat u met deze persoon bespreekt blijft vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan naar uw verhaal luisteren en u informatie en advies geven. Ook kan hij of zij bemiddelen bij het oplossen van klachten of conflicten en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Clienten die in behandeling zijn bij een ambulant team kunnen terecht bij de klachtenfunctionaris.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet regelt de rechten en plichten van mensen die psychische zorg nodig hebben, maar dat niet willen. De nieuwe wet geeft meer mogelijkheden om mee te praten over de benodigde zorg. Voor de persoon zelf, maar ook voor familie en naasten. De nieuwe wet wil zoveel mogelijk zorg op vrijwillige basis verlenen. Alleen als het echt niet anders kan, wordt verplichte zorg onderzocht. Die zorg wordt thuis of in een zorginstelling verleend. 

Bekijk hier ons beleidsplan. 

Bij GGZ NHN kunnen alleen honden met een hulpfunctie (hulp- of assistentiehonden) onder de volgende voorwaarden worden toegelaten. Hieronder vindt u de regels voor de poliklinieken en klinieken.

Ambulante behandeling

 • de hond is altijd herkenbaar als hulphond
 • de hond is aangelijnd
 • de hond draagt zichtbaar een dekje met het logo van de stichting die de hond getraind heeft en de tekst waaruit blijkt dat het om een assistentiehond gaat
 • de hond is aantoonbaar gevaccineerd, ontwormd en recent behandeld met anti-vlo en anti-teek middel; u moet op verzoek van de medewerker een legitimatiepasje tonen met de naam van de baas en de naam van de hond, eventueel met foto’s
 • als de hond niet bij een stichting getraind is, moet u een persoonsgerichte (medische) verklaring kunnen tonen over het belang van de hulphond

Als er geen mogelijkheid is de hulphond mee te nemen tijdens een afspraak bij GGZ NHN, dan neemt u iemand mee die buiten het gebouw (of in overleg met de receptie in de wachtkamer) bij de aangelijnde hond verblijft. Als u tijdens een poliklinisch contact een assistentiehond wilt meenemen, meld dit dan altijd bij de intake en bij het maken van een afspraak. Het secretariaat geeft dit door aan betrokken behandelaar.

Kliniek
Wij staan het meenemen van een assistentiehond tijdens een klinische opname alleen toe als er beschikking is over een éénpersoons kamer. Tijdens de klinische opname verblijft de hond dan ook uitsluitend in de éénpersoons kamer. Of in de gang met als doel de afdeling met u te verlaten. Bij de intake of tijdens een gesprek op afspraak bespreekt u de wens een assistentiehond mee te nemen. De teamleider overweegt – eventueel in overleg met de behandel(a)ar(en) – of wij toestemming kunnen geven. Wij beoordelen dan namelijk of er sprake is van een onevenredige belasting dan wel of bescherming van de veiligheid en de gezondheid noodzakelijk is (wettekst).

Als de hond welkom is, gelden in de kliniek dezelfde regels als poliklinisch (zie hierboven) met een aanvulling

 • u moet zelf iemand regelen voor het uitlaten en verzorgen van de hond

Privacy en delen van gegevens

In Nederland zijn veel professionals van verschillende organisaties die jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Soms weten deze organisaties van elkaar niet wie wat doet, wie bij welk gezin betrokken is, of wat er precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, kunnen ze nog beter samenwerken. Daarom maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex, een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Ook GGZ NHN werkt mee aan de verwijsindex.

Zo werkt het
Uitgangspunt van de verwijsindex is: Melden mag. Afwegen moet!

Dat betekent:

 • Dat je niet in de verwijsindex aangemeld wordt alleen omdat je cliënt bent bij GGZ NHN.
 • Voordat er een melding wordt gedaan, wordt dit besproken met jou en/of je ouders.
 • Je alleen aangemeld kan worden als jijzelf in zorg bent bij GGZ NHN, en dus niet als (een van) jouw ouders of broer(tje)/zus(je) in zorg zijn bij GGZ NHN.

Een hulpverlener van GGZ NHN kan een jeugdige aanmelden aan de verwijsindex indien hij een “redelijk vermoeden” heeft dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige daadwerkelijk wordt bedreigd”. Er moet sprake zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt (in de toekomst).

Plaatsingen op de verwijsindex moeten gegrond zijn, hiervoor zijn landelijk een aantal criteria opgesteld. Deze criteria hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, in bepaalde situaties is het voldoende als er sprake is van één criterium. Klik op deze link voor de handreiking van de landelijke verwijsindex.

Met elkaar betrokken bij hulp
Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een melding over jou in de verwijsindex is gedaan, dat wordt een ‘match’ genoemd. Als er een match is, dan krijgen de professionals een e-mail zodat zij weten dat ze allebei betrokken zijn bij jou en je gezin. In deze e-mail staat alleen hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding kunnen afstemmen. Zodra wij deze e-mail ontvangen zullen wij vanzelfsprekend eerst jou en je ouders hiervan op de hoogte brengen. Dan bespreken wij gelijk welke stappen wij zullen nemen om de samenwerking met die andere professional op gang te brengen.

Voor professionals
Heeft u geen match in de verwijsindex, maar wilt u toch contact met een hulpverlener van GGZ NHN dan kan dat via de u bekende collega's. Wij moedigen laagdrempelig contact tussen u en onze medewerkers van harte aan. Daarnaast zijn de aanmeldpunten GGZ NHN beschikbaar voor al uw vragen. Wij helpen u graag. Stel uw vraag per mail of bel met het aanmeldpunt:

Vragen? Stuur ons een mail
088 65 65 050

Meer weten over de verwijsindex? Ga dan naar www.vroegsamenwerken.nl

Als klant heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

Medewerkers van GGZ NHN moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zijn verplicht tot geheimhouding.

Gegevens over u of over uw behandeling mogen niet voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt zonder uw toestemming.

Om de zorg aan u vergoed te krijgen, leveren wij codes uit het Zorgprestatiemodel aan de zorgverzekeraar aan. Die codes zijn niet te herleiden tot personen.

Meer weten?

Nee, wij geven uw gegevens niet door. Tenzij:

 • u daar toestemming voor geeft;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn;
 • de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven.

Als we gegevens doorgeven is dat aan zo weinig mogelijk anderen en alleen de noodzakelijke informatie. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Na uw eerste gesprek met ons sturen wij een brief met informatie over uw behandeling aan uw huisarts. 

Vier keer per jaar sturen wij een overzicht met daarin uw naam, geboortedatum, diagnose, behandelend team en regiebehandelaar. Ten minste één keer per jaar geven wij aan uw huisarts door hoe het met uw behandeling gaat.

Uw huisarts krijgt daarnaast informatie over belangrijke veranderingen in uw behandeling als dat nodig is. Dat kan gaan over de behandeling zelf, maar ook over hoe het met u gaat. Bij een opname geven wij door wanneer u wordt opgenomen en wanneer de opname beëindigd wordt. Twee weken later ontvangt uw huisarts een kort verslag.

Na afsluiting van uw behandeling sturen wij een korte samenvatting van het resultaat van uw behandeling.

Bent u door een andere verwijzer dan de huisarts naar GGZ NHN doorverwezen? Dan ontvangt deze verwijzer alleen informatie na het eerste gesprek. De overige informatie sturen wij naar uw huisarts.

Als u bezwaar maakt tegen het informeren van uw huisarts, vertellen wij uw huisarts over uw bezwaar. Uw huisarts ontvangt dan geen inhoudelijke informatie van ons. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij hiervan afwijken en moet toch informatie worden verstrekt aan de huisarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de overdracht van zorg of bij een crisis. In- en uit zorg melding en voorgeschreven medicatie mag o.g.v. goed hulpverlenerschap uitgewisseld worden met de huisarts

Gegevens worden alleen aan de apotheek doorgegeven wanneer dit nodig is voor eventuele medicatie.

Voor de vergoeding van uw behandeling is GGZ NHN wettelijk verplicht gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar of uw gemeente. Waar gaat het om?

Gegevens bij Zorgverzekeringswet

Als uw behandeling onder de Zorgverzekeringswet valt, dan krijgt de zorgverzekeraar de rekening van uw behandeling. GGZ NHN vermeldt hierop de code van het Zorgprestatiemodel. Die geeft aan hoe lang, met wie en wat voor soort afspraken er zijn geweest. De zorgverzekeraar heeft deze code nodig om uw zorg te vergoeden. Maakt u bezwaar tegen het vermelden van de code van het Zorgprestatiemodel, dan zult u de kosten van de behandeling zelf moeten betalen.

Ook wil de zorgverzekeraar uw diagnose en het soort behandeling weten. Wij geven die, tenzij u bezwaar maakt. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. 

Gegevens bij Jeugdwet of Wmo

Als uw behandeling onder de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, dan krijgt de gemeente de rekening van uw behandeling. GGZ NHN vermeldt hierop de productcode. Zonder de productcode kan de gemeente de zorg niet vergoeden. 

Daarnaast moeten wij ook uw naam, adres, en BSN-nummer aan de gemeente geven, de start- en (verwachte) einddatum van de behandeling, hoe vaak en hoe lang er afspraken zijn geweest.

Als u bezwaar maakt tegen het doorgeven van de productcode aan de gemeente, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

De zorgverzekeraar vraagt ons om een code uit het Zorgprestatiemodel op uw rekening te vermelden. Die geeft aan hoe lang, met wie en wat voor soort afspraak er is geweest.

Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat wij ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeldt op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed.

Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

De zorgverzekeraar die uw zorg vergoedt, vraagt ons de diagnose en het soort behandeling te vermelden. 

Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar. 

Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen. U kunt de privacyverklaring invullen en inleveren bij uw behandelaar. Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

Deze privacyverklaring moet bij uw zorgverzekeraar binnen zijn op het moment dat de rekening bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling.

Als uw behandeling onder de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, dan moeten wij de productcode vermelden op de rekening aan de gemeente. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat wij ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeldt op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed.

Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling. Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen.

Als de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven, kan het voorkomen dat wij beperkt gegevens verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van crisis. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

Ja, wanneer u een nieuwe zorgverzekeraar heeft, moet u de privacyverklaring opnieuw indienen bij de nieuwe zorgverzekeraar. Ook als u opnieuw wordt aangemeld voor zorg, moet de verklaring opnieuw worden ingediend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder. De toezichthouder krijgt dezelfde gegevens over uw behandeling als uw zorgverzekeraar: de code van uw behandeling, uw diagnose en het soort behandeling. Als u dat niet wilt, kunt u bezwaar maken.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om de antwoorden op enkele vragen, waarmee we de zwaarte van uw zorgvraag inschatten (zorgvraagtypering), en een samenvatting van de zorginzet aan de NZa te leveren. Deze zorgvraag bepalen we altijd rondom de intake. Als u langer in behandeling bent, bekijken we jaarlijks of de zwaarte van uw zorgvraag veranderd is. Die gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens. De NZa kan die dus niet herleiden naar u als individu. Na twee jaar vernietigt de NZa deze gegevens.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder. GGZ NHN is wettelijk verplicht om verschillende gegevens aan de NZa te leveren. De informatie die GGZ NHN levert, is gedepersonaliseerd en niet te herleiden tot een individu.

Als u niet wilt dat wij de NZa gegevens over u leveren, dan kunt u bezwaar maken bij de NZa. Dit kunt u doen door een privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar.

Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

GGZ NHN gebruikt het programma Zivver om beveiligde e-mails te sturen. Zivver versleutelt berichten met privacygevoelige inhoud. Alleen de verzender en de ontvanger kunnen de e-mail en bijlagen lezen.

Als eerste een bericht sturen

Als u de initiatiefnemer van een e-mailgesprek bent (dus een bericht naar GGZ NHN wilt sturen zonder dat u een bericht van GGZ NHN heeft gekregen), komt u via de knop Beveiligde e-mail in de Zivver-omgeving.

 • U geeft uw e-mailadres op
 • U krijgt een e-mail van Zivver, waarin u op de blauwe knop met Start conversatie klikt.
 • U typt uw bericht en klikt op Versturen. Als een van de GGZ NHN-collega’s u een antwoord stuurt, krijgt u een notificatie van Zivver.

Berichten ontvangen en openen

Als een collega van GGZ NHN u een bericht stuurt, krijgt u een mail met als afzender Zivver dat er een bericht in Zivver klaarstaat. U opent het bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U komt dan automatisch in de beveiligde omgeving van Zivver. U opent het bericht na het invoeren van een sms-code of van een vooraf met de verzender afgesproken wachtwoord.

Berichten beantwoorden

Als u een bericht wilt beantwoorden, dan klikt u op de knop ‘Beantwoorden’. U typt uw antwoord en kunt ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. Klik daarna op de knop Versturen.

GGZ Noord-Holland-Noord doet ook aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de zorg en behandeling steeds te verbeteren. Waar kan het om gaan?

 • Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Daar krijgt u dan apart informatie over en u wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen. Dat bent u niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen aan een onderzoek waarvoor we u hebben benaderd, dan heeft dat geen consequenties voor uw behandeling.
 • Soms gebruiken wij gegevens anoniem voor wetenschappelijke onderzoeksvragen. Dat kan ook zijn lang nadat uw behandeling bij ons is afgesloten. Als u dat niet wilt, kunt u dat bespreken met uw behandelaar. U kunt dat op ieder moment van de behandeling doen. Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk laten weten. Wij nemen uw bezwaar op in uw dossier.

Kosten en betaling

Heeft u vragen over uw kosten bij GGZ NHN? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Uw behandeling bestaat uit verschillende soorten consulten. De kosten van een consult zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Elke zorginstelling hanteert dus dezelfde prijzen. De totale kosten van uw behandeling worden bepaald door de consulten die u krijgt; de vergoeding voor een groepsbehandeling is anders dan een verblijfsdag of individueel consult. Deze manier van betaling heet het 'zorgprestatiemodel'.

Wat staat er op mijn rekening?

Op uw rekening kunnen meerdere losse consultenof andere zorgprestaties staan. De kosten van een consult zijn opgebouwd uit directe en indirecte kosten.

Bij directe kosten zijn bijvorbeeld de kosten die worden gemaakt bij intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten. Ook brengen wij kosten in rekening als u als u niet op tijd uw afspraak heeft afgezegd. Andere directe kosten zijn opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding.

Daarnaast worden er indirecte kosten gerekend. Dit zijn de werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn. Denkt u daarbij aan contacten met derden zoals de huisarts, gehouden behandelbesprekingen en het rapporteren over de behandeling, etc.

De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening. De rekening wordt gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden.

Heeft u specifieke vragen over de rekening? 

Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Een behandeling binnen de specialistische GGZ (zoals bij GGZ NHN) is kostbaar. Een groot deel van uw behandeling wordt betaald door uw zorgverzekeraar, gedekt door de Zorgverzekeringswet (Zvw) of door het zorgkantoor vanuit de Wet Langdurende Zorg (WLZ). De zorgverzekeraar zal hiervoor een verplicht of vrijwillig (verhoogd) eigen risico met u verrekenen.

De zorg die valt onder de Jeugdwet wordt door de gemeente betaald.

Het verplicht eigen risico

GGZ-behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Naast de zorgpremie die u elke maand betaalt, moet u soms ook een eigen risico betalen. Het eigen risico is een bedrag dat voor iedereen hetzelfde is. De zorgverzekeraar betaalt uw zorgkosten pas als die hoger zijn dan het eigen risico. De eerste zorgkosten die u elk jaar maakt, betaalt u dus zelf. Maakt u geen zorgkosten, dan betaalt u ook geen eigen risico.

Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2022 en 2023 vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering.

Het is ook mogelijk dat er aanspraak gedaan kan worden op - een deel van – het vrijwillig (verhoogd) eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar.
Voor de WLZ brengt het Centraal Administratiekantoor (CAK) deze eigen bijdrage bij u in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u specifieke vragen over de rekening? 

Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding worden betaald vanuit de WMO door uw gemeente.

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld woonbegeleiding, maar ook dagbestedingsactiviteiten, training of toeleiding naar zelfstandig(er) functioneren door het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden.

Behandeling

Onder behandeling verstaan wij een medische aanpak van een psychiatrische stoornis en bijbehorende problemen op verschillende levensgebieden. Behandeling wordt aangeboden door een of meerdere professionals van GGZ NHN.

Behandeling valt onder ZVW (Zorgverzekeringswet) en de WLZ (Wet Langdurende Zorg) en wordt door de zorgverzekeraar c.q. zorgkantoor vergoed.

Begeleiding

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld woonbegeleiding, maar ook dagbestedingsactiviteiten, training of toeleiding naar zelfstandig(er) functioneren door het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden. Begeleiding vindt in toenemende mate buiten de GGZ plaats en zoveel als mogelijk in uw woonomgeving.

Begeleiding valt onder de WMO en wordt door de gemeente vergoed.

Bent u langdurend opgenomen bij GGZ NHN of woont u in een beschermde woonvorm? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de Wet Langdurende Zorg (WLZ). Wel moet u voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen. Dit geldt voor het volgende:

Opname langer dan één jaar

Wanneer een opname langer duurt dan één jaar, worden de kosten voor de opname vergoed uit de WLZ.

Let op, deze regeling geldt vanaf het tweede jaar van opname! Het eerste jaar valt behandeling en opname bij GGZ NHN onder de zorgverzekeringswet. Voor opname langer dan een jaar betaalt u een eigen bijdrage.

Beschermde woonvorm

Wonen in een beschermde woonvorm van GGZ NHN wordt gedekt door de WLZ. Ook voor wonen in een beschermde woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen.
De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie en kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

U ontvangt maandelijks een factuur, ook tijdens een behandeltraject. In de factuur staat de vermelding van datum en duur consult en de naam van de zorgverlener. Ieder kalenderjaar spreekt u het eigen risico van uw zorgverzekering aan, net als bij andere medische vergoedingen.

Meer weten over het zorgprestatiemodel? Dit wordt uitgelegd in de vraag 'Wat kost mijn behandeling en wat staat er op de rekening?'

Voorbeelden van directe kosten zijn:

 • diagnostisch onderzoek
 • behandelgesprekken
 • telefonisch consult
 • groepsconsult
 • opname
 • verblijf
 • internetbehandeling
 • begeleiding

Indirecte kosten bestaan uit:

 • overleg met verwijzers
 • overleg tussen specialisten
 • verslaglegging
 • overige organisatiekosten

GGZ-behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Naast de zorgpremie die u elke maand betaalt, moet u soms ook een eigen risico betalen.

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat voor iedereen hetzelfde is. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2021 en 2022 vastgesteld op €385,-. Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraar betaalt uw zorgkosten pas als die hoger zijn dan het verplicht eigen risico. Dit betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Maakt u geen zorgkosten, dan betaalt u ook geen eigen risico.

Het is ook mogelijk dat er aanspraak gedaan kan worden op - een deel van - het vrijwillig (verhoogd) eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar.

Wanneer u in behandeling bent bij GGZ NHN zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

Voorbeeld 1
Uw behandeling bij GGZ NHN start in februari 2021 en wordt afgesloten in oktober 2021.
De kosten, die in rekening worden gebracht voor uw behandeling, bedragen €850,-. U heeft dit jaar voor medicatie al €135,- betaald van uw verplicht eigen risico. U heeft niet gekozen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico.

In oktober 2021 eindigt uw behandeling. GGZ NHN stuurt een factuur van €850,- naar uw zorgverzekeraar voor de kosten van uw totale behandeling. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een specificatie en tevens de rekening voor het betalen van uw restant van uw verplicht eigen risico. In dit voorbeeld is dit een bedrag van €250,- (€385,-, min €135,- die u al aan medicatie heeft betaald).

-----

Als u in 2021 of eerder gestart bent met een behandeling, kan het voorkomen dat u pas na ruim een jaar een rekening ontvangt voor uw verplicht eigen risico. Het is dan ook mogelijk dat u van uw oude zorgverzekeraar een rekening ontvangt, als u in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld.

Voorbeeld 2
U was in 2020 verzekerd bij Univé.
U bent in 2021 verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea.
U heeft voor geleverde zorg in het jaar 2020 nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.
U krijgt in 2021 een rekening van Univé voor uw verplicht eigen risico van € 385,- voor uw behandeling (DBC) die was gestart op 2 februari 2020.

-----

Per 1 januari 2022 krijgt u vaker en sneller een duidelijk overzicht van uw zorguitgaven. Er wordt gedeclareerd op basis van consulten, in plaats van aan het eind van de behandeling. Loopt de behandeling door in 2022? Lees dan in de flyer of dat gevolgen voor het verbruik van uw eigen risico in 2022 heeft.

Hierdoor:

 • Ontvangt u maandelijks een factuur, zelfs tijdens een behandeltraject
 • Is de factuur duidelijker, dankzij vermelding datum en duur consult en de naam van de zorgverlener
 • Spreekt u ieder kalenderjaar het eigen risico van uw zorgverzekering aan, net als bij andere medische vergoedingen.

In sommige gevallen betaalt u geen verplicht eigen risico zoals bijvoorbeeld voor huisartszorg of zorg voor kinderen tot 18 jaar. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Het is daarnaast ook mogelijk om in uw verzekeringspolis te kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder zorgpremie u betaalt.

Wanneer u voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, bovenop uw verplichte eigen risico heeft gekozen, kan het zo zijn dat u uw gehele verplichte eigen risico en uw vrijwillig verhoogd eigen risico in één keer moet betalen.

Voorbeeld

U heeft een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,- in het betreffende jaar.
De kosten voor uw behandeling/DBC, die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar, bedragen € 1000,-. U heeft voor geleverde zorg in het betreffende jaar nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.

U krijgt van uw zorgverzekeraar een rekening van € 850,-. Het voor dat jaar wettelijk vastgestelde verplicht eigen risico van € 385,- + het vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,-.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen over uw eigen risico eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Mensen met een minimum inkomen kunnen in sommige gevallen de eigen bijdrage terugkrijgen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente.

Algemene informatie vind u op de website zorgwijzer.nl (veelgestelde vragen over WTCG ) en op de website van het UWV.

Nee, kinderen jonger dan 18 jaar, betalen geen premie aan de zorgverzekeraar en hebben daarom géén eigen risico.

Neem voor vragen over uw eigen risico eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Verblijf in een GGZ-instelling langer dan 3 jaar

Verblijft u langer dan 3 jaar aaneengesloten in een GGZ-instelling? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg). U moet voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen.
Let op, deze regeling geldt vanaf het 4e jaar van opname!

Het eerste jaar valt behandeling en opname onder de zorgverzekeringswet. Na het eerste jaar gaat de wet Langdurende Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ) in. Dit is een onderdeel van de zorgverzekeringswet.

Beschermde woonvorm

Wonen in een beschermde woonvorm wordt gedekt door de WMO en wordt verstrekt door de gemeente. Ook voor wonen in een beschermde woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen.
De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie.

Dagbesteding en begeleiding

Dagbesteding en/of begeleiding wordt vanuit de WMO vergoed en door uw gemeente verstrekt. U betaalt wel een eigen bijdrage voor het ontvangen van deze vorm van zorg.

De gemeente brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Alle zorg die u ontvangt telt mee. De hoogte van dit bedrag wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald. Deze is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan: inkomen, het aantal uren dat u begeleiding / dagbesteding heeft ontvangen, huishouden, leeftijd.

Centraal Administratie Kantoor

Het CAK stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage. Om dit te kunnen doen moet GGZ Noord-Holland-Noord aan het CAK doorgeven hoeveel en welke begeleiding/dagbesteding u precies ontvangen heeft. Als u daarnaast ook huishoudelijke hulp ontvangt dan telt dit mee in de berekening.
Op de website van het CAK vindt u rekenprogramma’s om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Hiermee kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. 

Heeft u moeite om de factuur in één keer te betalen? Dan biedt het CAK de mogelijkheid van een betalingsregeling. Uw behandelaar/begeleider kan u hierbij ondersteunen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de eigen bijdrage WMO kunt u bellen met het CAK via telefoonnummer: 0800 19 25. Dit gratis telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

Uitzondering

Uw zorgverzekeraar kan voor een behandeling die gestart is in 2012 de eigen bijdrage ggz bij u in rekening brengen. Dit komt omdat in 2012 betaling van de eigen bijdrage ggz van kracht was.

Mensen met een minimum inkomen kunnen in sommige gevallen de eigen bijdrage terugkrijgen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente. Algemene informatie vind u op de website zorgwijzer.nl en op de website van het UWV.

De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie en kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wanneer er sprake is van een justitiële titel en u voor behandeling door een erkende verwijzer bent doorverwezen, wordt de behandeling vergoed door het Ministerie van Justitie.

De representerende zorgverzekeraar die namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WLZ (Wet Langdurende Zorg). In de regio Noord-Holland Noord is dat VGZ.

Vaak een grote gemeente die namens omringende gemeenten taken uitvoert in het kader van de WMO. In de regio Noord-Holland Noord zijn dit de volgende gemeenten:

 • Alkmaar
 • Hoorn
 • Den Helder

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met uw behandelaar en/of manager van het behandelteam.

Heeft u vragen over uw kosten bij GGZ NHN? Neem dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht u daarna nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van GGZ NHN via:

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Contracten met zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars hebben wij in 2024 een contract afgesloten. Een contract met de zorgverzekeraar betekent dat dit geldt voor het hele werkgebied van GGZ NHN inclusief online zorg.

Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Zie voor uw verzekeringsvoorwaarden de site van uw zorgverzekeraar.

Bekijk alle zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars hebben een zorgzoeker. Dat is een online hulpmiddel waarmee u snel een geschikte zorgverlener vindt. Wilt u kijken welke zorgaanbieders er in uw regio zijn en ggz bieden? Dan kunt u zoeken in de zorgzoeker van uw verzekeraar. Klik op een van de aanbieders hieronder en vul in waar u naar op zoek bent.

Salland/ENO

          ONVZ

Achmea Zilveren Kruis

          Zorg en Zekerheid

VGZ

          DSW

CZ

          ASR

Menzis

          EUcare/Caresq

Wilt u weten of uw behandeling verzekerd is? Of heeft u vragen over hoe u verzekerd bent? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Familie en naasten

Eén op de vier Nederlanders krijgt te maken met een psychische aandoening. Kinderen, volwassenen en ouderen; het kan iedereen treffen. Wanneer een partner, kind, broer, zus, ouder of andere naaste voor een behandeling of opname naar GGZ Noord-Holland-Noord gaat is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

Vaak heeft u samen al een moeilijke periode doorgemaakt. Bij (de start van) de behandeling kunnen er vragen boven komen. Misschien voelt u zich onzeker over het omgaan met de persoon in kwestie en met diens ziekte of kunt u moeilijk overweg met uw eigen emoties in deze situatie.

Misschien heeft u verdriet of voelt u zich machteloos? Wellicht heeft u vragen over de ziekte. Waar begint of eindigt het zorgen voor uw naaste en hoe kunt u het beste omgaan met reacties uit de omgeving?

Loopt u tegen dergelijke vragen en twijfels aan, dan kunt u deze altijd bespreken met de hulpverlener waar uw familielid of naaste in behandeling is. Deze persoon kan u ook meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste of over hoe familie kan ondersteunen. Niet alleen bij de start van een behandeling, maar juist ook tijdens het behandeltraject bent u altijd welkom.

Meer weten?

U kunt uw vragen altijd bespreken met de hulpverlener waar uw familielid of naaste in behandeling is. Deze persoon kan u ook meer vertellen over hoe het gaat met uw familielid of naaste of over hoe familie kan ondersteunen. Niet alleen bij de start van een behandeling, maar juist ook tijdens het behandeltraject bent u altijd welkom.

GGZ Noord-Holland-Noord biedt daarnaast ook ondersteuning aan familie en naastbetrokkenen in de vorm van informatiebijeenkomsten en cursussen.

Meer weten?

Bij GGZ NHN zijn we ervan overtuigd dat iemand het beste in zijn eigen omgeving herstelt. Daarom werken behandelaren samen in een team in de buurt. Zij overleggen welke behandeling het beste past. En ze willen ook graag weten welke andere doelen iemand, naast verminderen van klachten, heeft.

Bijvoorbeeld doelen waarmee iemand zijn sociale leven weer kan oppakken. Of weer snel aan het werk kan.

Ieder team heeft een casemanager die ook contact onderhoudt met zorgverleners buiten de ggz, zoals uw huisarts of met maatschappelijke instanties om alle hulp goed af te stemmen. Ook op het gebied van werk of wonen. Uiteraard alleen als de cliënt dat wil en met zijn toestemming.

De leden van de Cliënten en familieraad van GGZ Noord-Holland-Noord bieden u een luisterend oor en verwoorden uw mening.

Binnen de raad maakt de Themagroep Familie zich sterk voor de algemene belangenbehartiging van familie en andere naastbetrokkenen. Bij onderwerpen als de kwaliteit van de hulpverlening, informatievoorziening, huisvesting, behandeling en natuurlijk het familiebeleid van GGZ NHN.

De Themagroep Familie nodigt u uit om te vertellen wat u van de behandeling en de hulpverlening vindt, zodat zij weten hoe zij uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen. Wie is immers een betere ervaringsdeskundige dan u?

De leden van de Themagroep vergaren kennis en delen informatie. Dit doen zij door bijeenkomsten en vergaderingen bij te wonen, door deelname aan werk- en projectgroepen en door bezoeken aan diverse locaties. Signalen vanuit de Themagroep worden besproken met medewerkers van GGZ NHN, met directies of de Raad van Bestuur.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u interesse om zelf lid te worden van de Themagroep Familie? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Ik heb een vraag

GGZ NHN zet zich in u zo goed mogelijk te helpen. Iedere medewerker levert daar een bijdrage aan. Toch kunnen er situaties ontstaan waar u het niet mee eens bent. U kunt daarvoor terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Stel uw vraag via ons formulier.

Ik heb een vraag

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: