Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2023.

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door GGZ NHN verwerkt in het kader van haar dienstverlening, informatievoorziening, optimalisering van haar website en relatiebeheer. GGZ NHN bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften. GGZ NHN kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Voor formulieren maken wij gebruik van http://www.formulierenserver.nl van Seneca B.V. Deze website is beveiligd via HTTPS.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

GGZ NHN baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

  • Uw (uitdrukkelijke) toestemming
  • Ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met u
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GGZ NHN rust
  • Om de gerechtvaardigde belangen van GGZ NHN of van een derde te behartigen

Als de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijnen verwerking persoonsgegevens

GGZ NHN bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

GGZ NHN zal op geen enkele manier uw persoonsgegevens verkregen via de website www.ggz-nhn.nl, de daarbij horende sub websites en Mijn GGZ NHN delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met medewerkers van GGZ NHN als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met ons aanmeldpunt, organisator van een informatiebijeenkomst, klachtenfunctionaris en familievertrouwenspersoon).

Persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens kunnen door GGZ NHN in het kader van haar dienstverlening en relatiebeheer aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze derden zijn onder meer bedrijven die diensten leveren aan GGZ NHN, zoals verwijzers, ICT, websitebeheer en organisaties waarmee we samenwerken zoals zorginstellingen, zorgverzekeringen, huisartsen, overheden, politie, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en andere partners. Zie voor het delen van uw gegevens wanneer u in behandeling bent bij GGZ NHN ook https://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GGZ NHN doet er alles aan om haar website te beveiligen tegen misbruik. Onze website is beveiligd via HTTPS. Zo maakt GGZ NHN tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Cliëntportaal Mijn GGZ NHN

Wanneer u op de website https://www.ggz-nhn.nl/clientportaal klikt op de button Direct inloggen dan verlaat u de website en wordt u doorverwezen naar het cliëntportaal Mijn GGZ NHN.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website en Mijn GGZ NHN, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Cookies

De website van GGZ NHN bevat ‘cookies’. Lees op de pagina Cookies meer over welk type cookies wij verzamelen.

Sociale media

Op de website van GGZ NHN wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar LinkedIn, X, Instagram en Facebook. Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor informatie om informatie over GGZ NHN te delen op deze sociale media. GGZ NHN is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van LinkedIn, X, Instagram en Facebook. Deze sociale media bepalen zelf hoe deze sociale media knoppen functioneren. Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het privacy beleid van LinkedIn, X, Instagram en Facebook raadplegen op de websites van deze sociale media.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Graag wijzen we hieronder op uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZ NHN. Uw verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij GGZ NHN door middel van het gebruik van de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door GGZ NHN worden verwerkt. Bij het verstrekken van informatie en een kopie van uw persoonsgegevens zal GGZ NHN rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat deze onjuist zijn, of onjuist verwerkt worden: dat wil zeggen voor het doel van de verwerking onvolledig of niet noodzakelijk zijn. GGZ NHN zal de persoonsgegevens in dat geval zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.

Recht op verwijdering

U kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet absoluut en GGZ NHN zal hierbij een belangenafweging maken.

Recht op beperking

U heeft in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door GGZ NHN tijdelijk stop te laten zetten. Na ontvangst van dit verzoek zal GGZ NHN de verwerking tijdelijk stopzetten totdat een bezwaar of probleem is opgelost.

Dataportabiliteit

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die u aan GGZ NHN heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare kopie en deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Ook kunt u aan GGZ NHN vragen deze persoonsgegevens naar een ander partij toe te sturen. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor aan GGZ NHN verstrekte gegevens die worden verwerkt op basis van de hiervoor genoemde rechtsgronden “toestemming” of “uitoefening van een overeenkomst”.

Recht van bezwaar

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking vanwege uw specifieke situatie. Als dit verzoek terecht is gedaan, zal GGZ NHN de verwerking van de persoonsgegevens van u staken.

Identiteit

GGZ NHN moet u kunnen identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen. GGZ NHN dient er namelijk voor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens niet bij de verkeerde persoon terecht komen. Graag ontvangt GGZ NHN bij het verzoek uw contactgegevens, zodat GGZ NHN u kan identificeren en contact met u kan opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Identificatie hoeft niet per se plaats te vinden door middel van een identificatiebewijs, zoals een paspoort. Wel kan GGZ NHN bij twijfel aanvullende informatie opvragen om uw identiteit vast te kunnen stellen.

Termijnen

GGZ NHN zal u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het een complex verzoek of een groot aantal verzoeken betreft kan de termijn voor het voldoen aan het verzoek verlengd worden met een maximum van twee maanden. Binnen een maand na het verzoek zal GGZ NHN u op de hoogte stellen van de reden voor het verlengen van de termijn.

Kosten

GGZ NHN zal geen kosten in rekening brengen voor het voldoen aan verzoeken. Dit kan anders zijn als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter. GGZ NHN zal dan een redelijke vergoeding vragen voor het voldoen aan uw verzoek.

Klachten

Indien u van mening bent dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming niet correct door GGZ NHN worden uitgevoerd, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij GGZ NHN. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. De meest recente versie van het privacyverklaring is op de website van GGZ NHN te vinden.

Contactgegevens GGZ NHN en Functionaris Gegevensbescherming

Voor vragen, verzoeken of klachten over privacy kunt u contact opnemen met GGZ-NHN oponderstaande adres- en contactgegevens.GGZ NHN:Postbus 18 1850 BA HeilooTelefoonnummer: 088 65 65 010
De Functionaris Gegevensbescherming bij GGZ NHN is René Wubs. U kunt contact met hem opnemen via e-mail: r.wubs@ggz-nhn.nl.

Als u een vraag of verzoek hebt, neem dan contact op met de afdeling communicatie van GGZ NHN.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: