Contrast
Onderstrepen

Behandeling en begeleiding voor volwassenen

Onderdelen van een behandeling kunnen zijn:

 • vaardigheidstraining
 • geheugentraining
 • gesprekstherapie
 • gedragstherapie
 • schematherapie
 • online behandeling
 • (afbouwen van) medicatie
 • vaktherapieën (beeldend, drama, muziek, psychomotorisch)
 • virtual reality
 • vroege interventie psychose (VIP)
 • arbeidsrehabilitatie

Informatie over specifieke behandelingen en begeleiding

Het doel van elke therapie, en dus ook van medicatie, is een verbetering van kwaliteit van leven. Soms wegen de nadelen van medicatie niet op tegen de voordelen. Medicatie kan bijwerkingen veroorzaken, op korte termijn, maar ook na jaren. Bijvoorbeeld overgewicht of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Onze Afbouwpoli ondersteunt u bij het afbouwen van medicatie.

Veel mensen denken dat afbouwen 'stoppen' betekent. Stoppen kan het doel zijn, maar dat hoeft niet. Afbouwen betekent geleidelijk minderen tot de laagste nog werkzame dosering. U hoeft niet per se te stoppen met medicatie die u beschermt tegen psychische klachten, maar u kunt een onderhoudsdosering blijven gebruiken. Belangrijk is dat u zo min mogelijk gebruikt, maar wel zoveel als nodig is.

Afbouwen kan behoorlijk spannend zijn, voor u, maar ook voor uw naasten. Hoe zal het straks gaan? Krijgt u ontwenningsverschijnselen? En wat als u een terugval krijgt? Samen met een team van experts geven we u, uw naasten en uw behandelaar advies en ondersteunen we jullie in het proces.

Cliënten van GGZ NHN kunnen zich bij de Afbouwpoli aanmelden via hun behandelaar. Deze blijft tijdens het proces het eerste aanspreekpunt. 

Download de brochure van de Afbouwpoli

Samen met andere organisaties uit de regio bieden wij hulp aan mensen die zelf niet actief om hulp vragen of beslist geen hulp willen, maar deze wel hard nodig hebben. Mensen met psychiatrische, lichamelijke, verslavings- en/of sociale problemen. Het team zoekt de betreffende persoon op in zijn of haar eigen leefomgeving, legt contact en gaat aan de slag om problemen te voorkomen of te verminderen.

In de cognitieve therapie ligt de nadruk op ‘het anders leren denken’, omdat de manier waarop we denken van invloed is op hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen wordt niet zozeer veroorzaakt door de gebeurtenissen die we meemaken, maar door onze gedachten over die gebeurtenissen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In cognitieve therapie wordt u zich bewust van uw belemmerende gedachten. U gaat samen met de therapeut onderzoeken of uw manier van denken helpt voor uw situatie en of uw gedachten terecht zijn. U kunt dan uitzoeken of een andere manier van denken beter past.

In de gedragstherapie ligt de nadruk vooral op wat u doet in bepaalde situaties. Hoe u doet is immers van invloed op hoe u zich voelt. Wie uit somberheid of angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn somberheid of angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. In de gedragstherapie brengt u samen met de therapeut het probleemgedrag en de omstandigheden waarin het voorkomt in kaart. Vervolgens zoekt u samen met de therapeut uit welk gedrag beter passend is. Daarna wordt u gestimuleerd om deze nieuwe gedragspatronen toe te passen.

Cognitieve gedragstherapie wordt in groepen gegeven en individueel. Er zijn speciale behandelingen voor jeugdigen, jongvolwassenen en mensen met autisme.

Het doel van de behandeling is het onder controle krijgen van gedachten, gevoelens en gedrag. Meer greep op het denken, voelen en doen, geeft meer stabiliteit.

DGT is gebaseerd op de gedachte dat mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek de vaardigheden missen om goed met hun emoties om te gaan en teleurstellingen te verdragen. Ook in contact met anderen ontbreken adequate vaardigheden.

Dialectische gedragstherapie is een combinatie van individuele en groepstherapie gedurende één jaar.

ECT is de afkorting van Elektro Convulsieve Therapie. ECT is een behandeling waarbij middels een heel klein stroompje een epileptisch insult wordt opgewekt. Tijdens de behandeling wordt u in slaap gebracht. U merkt daarom niets van de behandeling. Het is niet precies bekend hoe en waarom de ECT werkt, maar het is wel bekend dat het voor verschillende psychiatrische aandoeningen een zeer effectieve en veilige behandeling is.

ECT wordt het meest toegepast bij patiënten met ernstige depressieve klachten, die niet opknappen van medicijnen. Een andere indicatie voor ECT zijn een depressieve of manische periode bij een bipolaire stoornis. ECT wordt daarnaast steeds vaker toegepast bij mensen met een psychotische aandoening, zoals schizofrenie, die niet beter worden van medicijnen. Voor andere diagnoses zit ECT nog in de onderzoeksfase, zoals bijvoorbeeld bij een dwangstoornis.

Download de brochure over de ECT-behandeling

Schokkende ervaringen kunnen zo diep ingrijpen dat iemand last krijgt van psychische klachten. Een geweldsmisdrijf bijvoorbeeld, ervaringen in een oorlogsituatie of vredesmissie, maar ook een verkeersongeval of andere beschadigende ervaringen waar iemand tot op de dag van vandaag last van heeft. In de vorm van afschrikwekkende beelden, schrikreacties, somberheid, gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een moderne behandeling tegen de gevolgen van schokkende ervaringen.

Het doel van EMDR is iemand te helpen schokkende ervaringen te verwerken en psychische klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Centraal in de behandeling staat versnelde informatieverwerking. We sporen u aan om sterk te denken aan de traumatische gebeurtenis. Tegelijkertijd krijgt u een afleidende prikkel aangeboden in de vorm van oogbewegingen of geluidjes. Hierdoor wordt uw natuurlijk verwerkingssysteem gestimuleerd. Door de stroom van gedachten, beelden en gevoelens die op gang worden gebracht, verdwijnt de emotionele lading van de gebeurtenis.

Depressie kan worden behandeld met esketamine-neusspray. Mensen die al andere antidepressiva hebben geprobeerd die niet hielpen, kunnen dit middel gebruiken om de klachten van een depressie te verminderen. Esketamine neemt u in via de neus, met een neusspray. U krijgt naast esketamine ook nog andere medicijnen van uw behandelaar.

Vragen over hoe de behandeling bijvoorbeeld werkt of waar het voor is, mogelijke bijwerkingen of risico’s van de behandeling, kunt u lezen in de brochure.

Download de brochure

Om u te begeleiden in levensvragen en zingeving zijn er geestelijk verzorgers met diverse achtergronden werkzaam bij GGZ Noord‐Holland‐Noord. Zij helpen cliënten met een weg te banen door het leven. Zeker als iemand psychisch in de problemen komt, is dat vaak geen gemakkelijke opgave. Dan helpt het om iemand te hebben die met u samen zoekt naar ruimte, hoop, uitzicht. Een plek, een moment waar u even tot rust kan komen, op adem kan komen. Waar even stilgestaan kan worden om u af te vragen hoe u verder wilt, wat belangrijk is in het leven en welke richting er gekozen kan worden. Om samen ook de goede dingen op te diepen en te onderzoeken wat nog wel kan. En op zoek te gaan naar bronnen van troost en schoonheid, zodat je weer op krachten kan komen.

GIT-PD is de afkorting van Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders. Dit staat voor ‘behandeling gebaseerd op de richtlijn persoonlijkheidsstoornissen’. De beginletters van deze Engelse woorden vormen de afkorting GIT-PD.

Tijdens de behandeling wordt zowel in groepsverband als in individuele gesprekken uitleg gegeven over de diagnose persoonlijkheidsstoornis, eventuele specifieke kenmerken en hoe deze samenhangt met de andere problemen die spelen. Dit noemen we psycho-educatie. Ook wordt er gewerkt aan het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om heftige gevoelens en gedachten beter te hanteren. Er wordt een zogenaamd signaleringsplan gemaakt om daarmee meer grip te krijgen op crisisgevoelens.

Download de brochure over GIT-PD

GGZ NHN maakt het voor cliënten mogelijk om ook via internetbehandeling aan diverse psychische klachten te werken. Deze online hulp, bestaande uit informatie, opdrachten en oefeningen, wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Door uw behandeling met online middelen te ondersteunen, krijgt u meer regie over uw herstel. U bepaalt waar mogelijk zelf wanneer en waar u wilt werken aan uw gezondheid.

Behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, die langer op zorg zijn aangewezen en een complexe hulpvraag hebben.

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben op meerdere levensgebieden zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Behandeling wordt zoveel mogelijk ‘in de wijk’ aangeboden, dus aan huis of binnen een beschermde woonvorm. GGZ teams coördineren de hulpverlening en bieden behandeling en begeleiding. Zij kunnen flexibel inspelen op de behandelbehoefte en zorgvraag van de klant.

De omvang van de behandeling/begeleiding kan variëren van enkele uren per maand tot 24 uur per dag. Het behandelaanbod is zeer divers: van licht tot zeer intensief, van behandeling thuis tot opname in een kliniek, van een individueel gesprek tot groepsbehandeling, van dagactiviteiten tot wonen. Door dit brede aanbod kunt u een compleet behandel- en begeleidingspakket krijgen dat is afgestemd op uw eigen, individuele situatie.

Veel mensen met een depressie of met angsten, hebben het idee dat zij de enige zijn met die klachten rondlopen. Daardoor voelen ze zich vaak alleen en afgesloten van hun omgeving. Daarom wordt deze leefstijltraining gegeven in groepen. Zodat de deelnemers ervaringen kunnen delen met lotgenoten. En zo meer erkenning voor en inzicht krijgen in de klachten die een depressie met zich meebrengt. Ook kunnen ze elkaar motiveren en stimuleren om iets te doen aan de klachten.

Gezond eten, genoeg bewegen, goed slapen en ontspannen zijn belangrijk om je goed te voelen. En je goed voelen helpt bij je herstel! Er verandert veel als je beter gaat slapen, eten, bewegen en als je weet hoe je tot rust kunt komen. Het is vaak moeilijk om dat alleen te doen en er zijn veel redenen om door te gaan zoals je gewend bent. Daarom is er nu de Leefstijlpoli.

Download de brochure over de Leefstijpoli

Werk kan een belangrijke factor zijn om een gevoel van waardering te ervaren. Het brengt regelmaat in uw leven en helpt u aan sociale contacten. Ook is het waardevol om een deel van uw eigen inkomen te verdienen.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé re-integratiemethode die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunt bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS richt zich op reguliere banen die aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende. IPS werkt voor deze doelgroep beter dan andere re-integratiemethoden.

Met een goede samenwerking tussen de werkzoekende, de werkgever en onze IPS-trajectbegeleider uit de Geestelijke Gezondheidszorg kan een succesvol IPS-traject tot stand komen. Onze gecertificeerde IPS-trajectbegeleider ondersteunt en adviseert hierbij zowel de werkzoekende als de werkgever.

Meer weten?

Als u een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft, kan opvoeden soms wat ingewikkelder zijn. Als u ASS heeft en kinderen tussen de 4 en 12 jaar, kunt u meedoen met de behandelgroep 'Opvoeden als je zelf autisme hebt'. Heeft u geen diagnose ASS, maar wel een sterk vermoeden van autisme? Ook dan kunt u meedoen!

U leert verschillende opvoedvaardigheden, zoals gedrag beïnvloeden, praten met elkaar, ruzies oplossen en troosten. We kijken ook naar hoe u uw partner en anderen in uw omgeving bij de opvoeding betrekt. Zo leert u om een nog betere ouder te zijn voor uw kinderen!

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2 uur, 13 korte online informatiesessies en 7 online registratie/evaluatiesessies.

De behandelgroep wordt gegeven op de volgende locaties:

 • GGZ NHN Alkmaar, Oude Hoeverweg 10
 • GGZ NHN Schagen, Piet Ottstraat 2
 • GGZ NHN Hoorn, Maelsonstraat 1

Aanmelden of vragen?

Meld u aan via email: AanmeldingenOpvoedenASS@ggz-nhn.nl
o.v.v. naam, geboortedatum, woonplaats en aantal kinderen 4-12 jaar.

Wij bieden professionele groepstrainingen en cursussen, aan mensen zonder dat zij zelf in behandeling hoeven te zijn, gericht op het voorkomen of verminderen van psychiatrische problemen.

Daarnaast geven wij voorlichting aan onder andere familieleden, naastbetrokkenen en vrijwilligers die met psychiatrische problemen in aanraking komen. Kennisoverdracht, het aanleren van bepaalde vaardigheden en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten staan hierin centraal.

Psycho‐educatie is het geven van informatie aan cliënten of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de psychische beperking. Voor veel mensen is aanvaarding en behoud van een positief zelfbeeld moeilijk nadat zij besef hebben dat zij een psychische beperking hebben. Psycho‐educatie streeft ernaar cliënten vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen. Psycho‐educatie kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

Er is een speciale psycho-educatiegroep voor mensen met een bi-polaire stoornis en hun naasten.

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische, psychosociale en/of psychosomatische klachten. Klachten zoals somberheid, angsten, onzekerheid tegenover anderen, prikkelbaarheid, spanningen, eetproblemen, burn‐out hebben ook een lichamelijke kant. Een psychomotorisch therapeut richt zich vooral op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen (in welke delen van uw lichaam ervaart u vooral spanning ), lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen en omgaan met de oefeningen, ademhaling, en lichaamsbeleving. Ook wanneer u merkt dat alleen praten over uw problemen niet werkt of wanneer het verstandelijk benaderen van problemen geen oplossingen biedt, kan psychomotorische therapie iets voor u zijn.

GGZ NHN biedt psychotherapie in groepen voor mensen met anorexia of boulimia nervosa. De behandeling heeft tot doel het eetpatroon en het gewicht te normaliseren, het compensatoir gedrag te staken en zicht te krijgen op onderliggende‐ en onderhoudende factoren van de eetstoornis.

Meer weten?

Schema's zijn terugkerende patronen van gedachten en gevoelens, die bepalen hoe je kijkt naar jezelf, naar anderen en naar de wereld om je heen. Een schema is een reactiepatroon dat zich ontwikkelt in de kindertijd en wordt versterkt en uitgebreid gedurende het leven. De patronen die in de kindertijd goed van pas zijn gekomen, kunnen in de volwassenheid soms juist averechts werken en leiden tot depressieve of angstklachten.

Schemagerichte therapie is een vorm van cognitieve therapie die mensen kan helpen om lange-termijnpatronen van reageren te veranderen, waaronder de manieren waarop ze omgaan met andere mensen. Tijdens deze therapie leer je je bewust te worden van je schema's. Het doel is verandering bewerkstelligen in de schema's en gemoedstoestanden waar je last van hebt, door deze zoveel mogelijk te verzwakken en je gezonde kant te versterken.

Systeemtherapie is een ander woord voor relatie‐ of gezinstherapie. Het woord systeem slaat op leefsysteem. Met het leefsysteem bedoelen we de mensen die iemand kent en waar iemand een band mee heeft. Belangrijke leefsystemen zijn bijvoorbeeld het gezin waarin iemand geboren is of het gezin dat iemand samen met een partner heeft.

Systeemtherapie is bedoeld voor mensen die problemen hebben waar anderen nauw bij betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld partners onderling.

Bij systeemtherapie gaan partners of gezinsleden samen in psychotherapie. De therapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut.

Als u ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt, dan kan dat leiden tot traumaklachten. Herinneringen aan deze
gebeurtenissen komen dan steeds in uw hoofd, terwijl u dat niet wilt. Ook kunt u dingen uit de weg gaan die u aan de gebeurtenissen doen denken. Of u bent steeds heel goed aan het opletten of er niet opnieuw iets ergs gebeurt. Andere gevolgen kunnen zijn: moeilijk kunnen slapen, snel boos worden, snel schrikken en concentratieproblemen. Een traumabehandeling kan deze klachten verminderen of zelfs helemaal wegnemen.

Download de brochure over traumabehandeling

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: