Veelgestelde vragen over privacy en delen van uw gegevens

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over privacy en delen van uw gegevens.

In Nederland zijn veel professionals van verschillende organisaties die jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Soms weten deze organisaties van elkaar niet wie wat doet, wie bij welk gezin betrokken is, of wat er precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, kunnen ze nog beter samenwerken. Daarom maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex, een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Ook GGZ NHN werkt mee aan de verwijsindex.

Zo werkt het
Uitgangspunt van de verwijsindex is: Melden mag. Afwegen moet!

Dat betekent:

  • Dat je niet in de verwijsindex aangemeld wordt alleen omdat je cliënt bent bij GGZ NHN.
  • Voordat er een melding wordt gedaan, wordt dit besproken met jou en/of je ouders.
  • Je alleen aangemeld kan worden als jijzelf in zorg bent bij GGZ NHN, en dus niet als (een van) jouw ouders of broer(tje)/zus(je) in zorg zijn bij GGZ NHN.

Een hulpverlener van GGZ NHN kan een jeugdige aanmelden aan de verwijsindex indien hij een “redelijk vermoeden” heeft dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige daadwerkelijk wordt bedreigd”. Er moet sprake zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt (in de toekomst).

Plaatsingen op de verwijsindex moeten gegrond zijn, hiervoor zijn landelijk een aantal criteria opgesteld. Deze criteria hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, in bepaalde situaties is het voldoende als er sprake is van één criterium. Klik op deze link voor de handreiking van de landelijke verwijsindex.

Met elkaar betrokken bij hulp
Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een melding over jou in de verwijsindex is gedaan, dat wordt een ‘match’ genoemd. Als er een match is, dan krijgen de professionals een e-mail zodat zij weten dat ze allebei betrokken zijn bij jou en je gezin. In deze e-mail staat alleen hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding kunnen afstemmen. Zodra wij deze e-mail ontvangen zullen wij vanzelfsprekend eerst jou en je ouders hiervan op de hoogte brengen. Dan bespreken wij gelijk welke stappen wij zullen nemen om de samenwerking met die andere professional op gang te brengen.

Voor professionals
Heeft u geen match in de verwijsindex, maar wilt u toch contact met een hulpverlener van GGZ NHN dan kan dat via de u bekende collega's. Wij moedigen laagdrempelig contact tussen u en onze medewerkers van harte aan. Daarnaast zijn de aanmeldpunten GGZ NHN beschikbaar voor al uw vragen. Wij helpen u graag. Stel uw vraag per mail of bel met het aanmeldpunt:

Vragen? Stuur ons een mail
088 65 65 050

Meer weten over de verwijsindex? Ga dan naar www.vroegsamenwerken.nl

Als klant heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

Medewerkers van GGZ NHN moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zijn verplicht tot geheimhouding.

Gegevens over u of over uw behandeling mogen niet voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt zonder uw toestemming.

Om de zorg aan u vergoed te krijgen, leveren wij codes uit het Zorgprestatiemodel aan de zorgverzekeraar aan. Die codes zijn niet te herleiden tot personen.

Meer weten?

Nee, wij geven uw gegevens niet door. Tenzij:

  • u daar toestemming voor geeft;
  • wij dat wettelijk verplicht zijn;
  • de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven.

Als we gegevens doorgeven is dat aan zo weinig mogelijk anderen en alleen de noodzakelijke informatie. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Na uw eerste gesprek met ons sturen wij een brief met informatie over uw behandeling aan uw huisarts. 

Vier keer per jaar sturen wij een overzicht met daarin uw naam, geboortedatum, diagnose, behandelend team en regiebehandelaar. Ten minste één keer per jaar geven wij aan uw huisarts door hoe het met uw behandeling gaat.

Uw huisarts krijgt daarnaast informatie over belangrijke veranderingen in uw behandeling als dat nodig is. Dat kan gaan over de behandeling zelf, maar ook over hoe het met u gaat. Bij een opname geven wij door wanneer u wordt opgenomen en wanneer de opname beëindigd wordt. Twee weken later ontvangt uw huisarts een kort verslag.

Na afsluiting van uw behandeling sturen wij een korte samenvatting van het resultaat van uw behandeling.

Bent u door een andere verwijzer dan de huisarts naar GGZ NHN doorverwezen? Dan ontvangt deze verwijzer alleen informatie na het eerste gesprek. De overige informatie sturen wij naar uw huisarts.

Als u bezwaar maakt tegen het informeren van uw huisarts, vertellen wij uw huisarts over uw bezwaar. Uw huisarts ontvangt dan geen inhoudelijke informatie van ons. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij hiervan afwijken en moet toch informatie worden verstrekt aan de huisarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de overdracht van zorg of bij een crisis. In- en uit zorg melding en voorgeschreven medicatie mag o.g.v. goed hulpverlenerschap uitgewisseld worden met de huisarts

Gegevens worden alleen aan de apotheek doorgegeven wanneer dit nodig is voor eventuele medicatie.

Voor de vergoeding van uw behandeling is GGZ NHN wettelijk verplicht gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar of uw gemeente. Waar gaat het om?

Gegevens bij Zorgverzekeringswet

Als uw behandeling onder de Zorgverzekeringswet valt, dan krijgt de zorgverzekeraar de rekening van uw behandeling. GGZ NHN vermeldt hierop de code van het Zorgprestatiemodel. Die geeft aan hoe lang, met wie en wat voor soort afspraken er zijn geweest. De zorgverzekeraar heeft deze code nodig om uw zorg te vergoeden. Maakt u bezwaar tegen het vermelden van de code van het Zorgprestatiemodel, dan zult u de kosten van de behandeling zelf moeten betalen.

Ook wil de zorgverzekeraar uw diagnose en het soort behandeling weten. Wij geven die, tenzij u bezwaar maakt. Dit heeft geen financiële gevolgen.

Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. 

Gegevens bij Jeugdwet of Wmo

Als uw behandeling onder de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, dan krijgt de gemeente de rekening van uw behandeling. GGZ NHN vermeldt hierop de productcode. Zonder de productcode kan de gemeente de zorg niet vergoeden. 

Daarnaast moeten wij ook uw naam, adres, en BSN-nummer aan de gemeente geven, de start- en (verwachte) einddatum van de behandeling, hoe vaak en hoe lang er afspraken zijn geweest.

Als u bezwaar maakt tegen het doorgeven van de productcode aan de gemeente, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

De zorgverzekeraar vraagt ons om een code uit het Zorgprestatiemodel op uw rekening te vermelden. Die geeft aan hoe lang, met wie en wat voor soort afspraak er is geweest.

Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat wij ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeldt op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed.

Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

De zorgverzekeraar die uw zorg vergoedt, vraagt ons de diagnose en het soort behandeling te vermelden. 

Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar. 

Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen. U kunt de privacyverklaring invullen en inleveren bij uw behandelaar. Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

Deze privacyverklaring moet bij uw zorgverzekeraar binnen zijn op het moment dat de rekening bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling.

Als uw behandeling onder de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, dan moeten wij de productcode vermelden op de rekening aan de gemeente. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat wij ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeldt op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed.

Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling. Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen.

Als de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven, kan het voorkomen dat wij beperkt gegevens verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van crisis. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

Ja, wanneer u een nieuwe zorgverzekeraar heeft, moet u de privacyverklaring opnieuw indienen bij de nieuwe zorgverzekeraar. Ook als u opnieuw wordt aangemeld voor zorg, moet de verklaring opnieuw worden ingediend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder. De toezichthouder krijgt dezelfde gegevens over uw behandeling als uw zorgverzekeraar: de code van uw behandeling, uw diagnose en het soort behandeling. Als u dat niet wilt, kunt u bezwaar maken.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om de antwoorden op enkele vragen, waarmee we de zwaarte van uw zorgvraag inschatten (zorgvraagtypering), en een samenvatting van de zorginzet aan de NZa te leveren. Deze zorgvraag bepalen we altijd rondom de intake. Als u langer in behandeling bent, bekijken we jaarlijks of de zwaarte van uw zorgvraag veranderd is. Die gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens. De NZa kan die dus niet herleiden naar u als individu. Na twee jaar vernietigt de NZa deze gegevens.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de toezichthouder. GGZ NHN is wettelijk verplicht om verschillende gegevens aan de NZa te leveren. De informatie die GGZ NHN levert, is gedepersonaliseerd en niet te herleiden tot een individu.

Als u niet wilt dat wij de NZa gegevens over u leveren, dan kunt u bezwaar maken bij de NZa. Dit kunt u doen door een privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar.

Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening.

GGZ Noord-Holland-Noord doet ook aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de zorg en behandeling steeds te verbeteren. Waar kan het om gaan?

  • Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Daar krijgt u dan apart informatie over en u wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen. Dat bent u niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen aan een onderzoek waarvoor we u hebben benaderd, dan heeft dat geen consequenties voor uw behandeling.
  • Soms gebruiken wij gegevens anoniem voor wetenschappelijke onderzoeksvragen. Dat kan ook zijn lang nadat uw behandeling bij ons is afgesloten. Als u dat niet wilt, kunt u dat bespreken met uw behandelaar. U kunt dat op ieder moment van de behandeling doen. Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk laten weten. Wij nemen uw bezwaar op in uw dossier.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: