Contrast
Onderstrepen

Samenwerken in netwerken

“Mentale gezondheid is van ons allemaal”. Dit is het motto van de aanpak van het kabinet. Daarmee blijft het domein van de mentale gezondheid niet langer beperkt tot de ggz, maar wordt het steeds meer een thema dat vele partijen raakt.

Daarom is samenwerken in netwerken zo belangrijk. Het voorkomen of sneller signaleren van mentale problemen ligt bij de burger zelf, familie en andere naasten, scholen, huisartsen en andere betrokkenen. Goede samenwerking met deze partijen is essentieel. Alleen samen kunnen we effectief werken aan preventie, kunnen we wachttijden voorkomen en kunnen we zorgdragen voor passende begeleiding, behandeling en uitstroom.

In de periode 2023-2025 richten wij ons op samenwerking met de cliënt en zijn naasten, met de gemeente, met huisartsen, met het Zorg- en Veiligheidshuis en de acute keten en met preventiepartners.

Samenwerken met (het netwerk rondom) de cliënt

Vanuit onze herstelgerichte visie gaan we meer aandacht besteden aan het steunsysteem van de cliënt. Dit zijn familie en naasten, maar ook andere ondersteunende partijen, zoals het sociaal domein en de huisarts en/of POH. Op deze manier kan juiste en tijdige hulp worden ingeschakeld passend bij de vraag van de cliënt.

Wij fungeren als expert in complex gedrag, en zorgen voor verbinding en relatie. We doen dit in de ambulante teams, maar ook in onze klinieken en woonvormen. Onze ondersteunende diensten faciliteren deze werkwijze.

Het uitgangspunt is dat cliënten de regie hebben. Vanaf het eerste contact stimuleren we hen om aan te geven wat hun wensen zijn en bespreken we wat zij nodig hebben en zelf kunnen doen om deze behoeftes te verwezenlijken.

Resultaten

 • In 80% van de gevallen is een naaste of (bij een kind) beide ouders/verzorgers aanwezig bij het eerste contact.
 • Er is een standaard werkwijze geïmplementeerd om het netwerk van de cliënt te betrekken bij de behandeling

Samenwerking met gemeenten

Bij onze cliënten spelen vaak meer problemen dan alleen psychische kwetsbaarheden. We weten bijvoorbeeld dat schuldenproblematiek kan leiden tot psychische klachten of deze verergert. En een psychische kwetsbaarheid gaat regelmatig ten koste van een goede fysieke gezondheid. Daarom is samenwerking met het sociaal domein zo belangrijk.

Resultaten

 • De ambulante teams/het aanmeldpunt hebben met gemeenten een werkwijze ontwikkeld ten behoeve van de eerste screening.
 • Er wordt samengewerkt met alle aanmeldpunten in de keten.
 • We zetten ons in om alternatieven voor een opname te vinden.
 • We onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan plekken waar mensen met mentale problemen terechtkunnen. De Herstelacademie en Maatwerk kunnen hier een initiërende rol in spelen.

Samenwerking met huisartsen

We willen huisartsen beter ondersteunen bij het verwijzen naar de ggz. Dit doen we door bereikbaar te zijn voor vragen en advies en voldoende medewerkers beschikbaar te hebben voor consultatie. We werken samen met de huisartsen om de verwijzingen naar de sggz te beperken en passende zorg te faciliteren.

Resultaten

 • Huisartsen die advies of consultatie nodig hebben, weten het ambulante team en het aanmeldpunt te vinden.
 • We leveren een bijdrage om samen met anderen een onderzoekend gesprek (in een eerdere fase) vorm te geven.
 • Verwijzingen naar de ggz nemen af met 25% ten opzichte van 2022.
 • De wachttijd tussen intake en behandeling is gehalveerd van 14 naar 7 weken.

Samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis en acute keten

De acute keten is in onze regio goed georganiseerd. Samen met onze netwerkpartners staan wij klaar voor personen met onbegrepen gedrag. Er zijn structurele regionale overleggen in de veiligheidsketen en daarnaast kunnen wij elkaar informeel goed vinden. GGZ NHN heeft hier een belangrijke rol in; de coördinatie vindt plaats vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis.

We willen nog stappen maken in het leren van crises en daar verbeteracties aan koppelen. Dit gaat over preventie en vroegsignalering. We besteden daarom aandacht aan delictanalyses en het maken van crisisplannen.

Resultaten

 • Behoud van goede regionale samenwerking in de veiligheidsketen.
 • We werken gefaseerd toe naar crisisplannen voor 80% van de cliënten die regelmatig te maken krijgen met een crisis.

Samenwerking aan preventie en leefstijl

Op het gebied van preventie werken we samen met de GGD, scholen, gemeentelijke jeugd- en gezinsteams, huisartsen, UWV, de kunst- en cultuursector, de sportsector en andere partijen in regionaal verband.

We willen er ‘eerder bij zijn’ en daar zetten we ons voor in. We sluiten aan bij regionale preventieprojecten die binnen Noord-Holland Noord Gezond (NHNG) zijn opgestart:

 • Gezond opgroeien: gericht op kinderen en jongeren om hen de kans te geven om gezond op te groeien.
 • Gezond ouder worden.
 • Gezonde leefstijl en leefomgeving: startend bij burgers met meerdere chronische aandoeningen.
 • Gezond meedoen naar vermogen: gericht op kwetsbare burgers met sociaaleconomische achterstanden.
 • We richten ons binnen de sggz vooral op mensen die een hoger risico hebben op een bepaalde aandoening (geïndiceerde en zorggerelateerde preventie).

Resultaten

 • We nemen actief deel aan de regionale (preventie)coalities met nadruk op kinderen en jongeren.
 • We zetten onze expertise in als het gaat om mentale gezondheid als (regionaal) aandachtspunt maar zijn geen trekker.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 656 50 10 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: