Kosten en betaling van uw behandeling in de ggz

Wat is er veranderd per 1 januari 2022?

Werd u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe manier van betaling. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

Op deze pagina leest u meer over de kosten van uw behandeling en de factuur die u ontvangt van uw zorgverzekeraar. Kijk ook naar de veelgestelde vragen over de kosten en betaling van de rekening.

Card image cap

Wat staat er op de rekening?

Hoe komen de kosten van mijn behandeling of begeleiding tot stand? En wat staat er op de rekening?

Card image cap

Folder nieuwe bekostiging GGZ

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging. In deze folder leest u wat u daarvan merkt.

Meest gestelde vragen

Uw behandeling bestaat uit verschillende soorten consulten. De kosten van een consult zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Elke zorginstelling hanteert dus dezelfde prijzen. De totale kosten van uw behandeling worden bepaald door de consulten die u krijgt; de vergoeding voor een groepsbehandeling is anders dan een verblijfsdag of individueel consult. Deze manier van betaling heet het 'zorgprestatiemodel'.

Wat staat er op mijn rekening?

Op uw rekening kunnen meerdere losse consultenof andere zorgprestaties staan. De kosten van een consult zijn opgebouwd uit directe en indirecte kosten.

Bij directe kosten zijn bijvorbeeld de kosten die worden gemaakt bij intakecontacten, behandelcontacten en telefonische contacten. Ook brengen wij kosten in rekening als u als u niet op tijd uw afspraak heeft afgezegd. Andere directe kosten zijn opname in de kliniek, deeltijdbehandeling en in sommige gevallen dagbesteding en trajectbegeleiding.

Daarnaast worden er indirecte kosten gerekend. Dit zijn de werkzaamheden van behandelaren en/of begeleiders die voor u niet direct zichtbaar zijn. Denkt u daarbij aan contacten met derden zoals de huisarts, gehouden behandelbesprekingen en het rapporteren over de behandeling, etc.

De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening. De rekening wordt gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden.

Heeft u specifieke vragen over de rekening? Stel deze dan aan uw zorgverzekeraar.

Een behandeling binnen de specialistische GGZ (zoals bij GGZ NHN) is kostbaar. Een groot deel van uw behandeling wordt betaald door uw zorgverzekeraar, gedekt door de Zorgverzekeringswet (Zvw) of door het zorgkantoor vanuit de Wet Langdurende Zorg (WLZ). De zorgverzekeraar zal hiervoor een verplicht of vrijwillig (verhoogd) eigen risico met u verrekenen.

De zorg die valt onder de Jeugdwet wordt door de gemeente betaald.

Het verplicht eigen risico

GGZ-behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Naast de zorgpremie die u elke maand betaalt, moet u soms ook een eigen risico betalen. Het eigen risico is een bedrag dat voor iedereen hetzelfde is. De zorgverzekeraar betaalt uw zorgkosten pas als die hoger zijn dan het eigen risico. De eerste zorgkosten die u elk jaar maakt, betaalt u dus zelf. Maakt u geen zorgkosten, dan betaalt u ook geen eigen risico.

Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2022 en 2023 vastgesteld op €385,-. Dit betekent dat u de eerste €385,- zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering.

Het is ook mogelijk dat er aanspraak gedaan kan worden op - een deel van – het vrijwillig (verhoogd) eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar.
Voor de WLZ brengt het Centraal Administratiekantoor (CAK) deze eigen bijdrage bij u in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u specifieke vragen over de rekening? Stel deze dan aan uw zorgverzekeraar.

Zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding worden betaald vanuit de WMO door uw gemeente.

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld woonbegeleiding, maar ook dagbestedingsactiviteiten, training of toeleiding naar zelfstandig(er) functioneren door het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden.

Behandeling

Onder behandeling verstaan wij een medische aanpak van een psychiatrische stoornis en bijbehorende problemen op verschillende levensgebieden. Behandeling wordt aangeboden door een of meerdere professionals van GGZ NHN.

Behandeling valt onder ZVW (Zorgverzekeringswet) en de WLZ (Wet Langdurende Zorg) en wordt door de zorgverzekeraar c.q. zorgkantoor vergoed.

Begeleiding

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld woonbegeleiding, maar ook dagbestedingsactiviteiten, training of toeleiding naar zelfstandig(er) functioneren door het aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden. Begeleiding vindt in toenemende mate buiten de GGZ plaats en zoveel als mogelijk in uw woonomgeving.

Begeleiding valt onder de WMO en wordt door de gemeente vergoed.

Bent u langdurend opgenomen bij GGZ NHN of woont u in een beschermde woonvorm? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de Wet Langdurende Zorg (WLZ). Wel moet u voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen. Dit geldt voor het volgende:

Opname langer dan één jaar

Wanneer een opname langer duurt dan één jaar, worden de kosten voor de opname vergoed uit de WLZ.

Let op, deze regeling geldt vanaf het tweede jaar van opname! Het eerste jaar valt behandeling en opname bij GGZ NHN onder de zorgverzekeringswet. Voor opname langer dan een jaar betaalt u een eigen bijdrage.

Beschermde woonvorm

Wonen in een beschermde woonvorm van GGZ NHN wordt gedekt door de WLZ. Ook voor wonen in een beschermde woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen.
De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie en kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Vanaf 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in. Hierdoor verandert de financiering van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg.

Situatie tot 1 januari 2022

Tot 1 januari 2022 wordt geestelijke gezondheidszorg achteraf verrekend. Wij declareren de direct en indirect gemaakte tijd aan zorg bij de zorgverzekeraar. Deze instanties verwerken de rekening en betalen voor uw zorg bij GGZ NHN. Dit regelen zij direct met GGZ NHN.

Zij sturen ook een overzicht met het totaalbedrag aan afgenomen zorg naar u en brengen het eigen risico/eigen bijdrage bij u in rekening. Houdt u er rekening mee dat het eigen risico/eigen bijdrage tot 2 jaar na de start van behandeling in rekening kan worden gebracht.


Situatie na 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 krijgt u vaker en sneller een duidelijk overzicht van uw zorguitgaven. Er wordt gedeclareerd op basis van consulten, in plaats van aan het eind van de behandeling.

Hierdoor:

 • Ontvangt u maandelijks een factuur, zelfs tijdens een behandeltraject
 • Is de factuur duidelijker, dankzij vermelding datum en duur consult en de naam van de zorgverlener
 • Spreekt u ieder kalenderjaar het eigen risico van uw zorgverzekering aan, net als bij andere medische vergoedingen.

Meer weten over het zorgprestatiemodel? Dit wordt uitgelegd in de vraag Wat kost mijn behandeling en wat staat er op de rekening?

Voorbeelden van directe kosten zijn:

 • diagnostisch onderzoek
 • behandelgesprekken
 • telefonisch consult
 • groepsconsult
 • opname
 • verblijf
 • internetbehandeling
 • begeleiding

Indirecte kosten bestaan uit:

 • overleg met verwijzers
 • overleg tussen specialisten
 • verslaglegging
 • overige organisatiekosten

De startdatum van uw DBC, welk jaar, is zeer belangrijk. Een DBC start bij het eerste directe contact dat u heeft met GGZ NHN (face-to-face, telefonisch, etc.)

De zorgverzekeraar zal het verplicht eigen risico en het eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico van het jaar waarin uw DBC is gestart met u verrekenen. Het kan dan ook voorkomen dat u pas anderhalf jaar na de start van uw behandeling een rekening ontvangt van uw zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 verandert dit. Vanaf die datum worden ggz-behandelingen op een andere manier betaald, volgens het zorgprestatiemodel (ZPM). Bent u nu in behandeling bij GGZ NHN en loopt uw behandeling door in 2022? Dan wordt uw DBC administratief afgesloten. Uw behandeling gaat door en wordt gefinancierd vanuit het ZPM. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Meer informatie hierover leest u in deze flyer.

-----
Voorbeeld:
Uw DBC start 5 maart 2020. Na 365 kalenderdagen, op 4 maart 2021, wordt de DBC gesloten. GGZ NHN stuurt hiervan een rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt de rekening aan GGZ NHN en verrekent met u:

Het verplicht eigen risico 2020 = € 385,-.
Een eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico

U bent nog in behandeling dus uw DBC wordt vervolgd, startdatum 5 maart 2021. Vanwege het ZPM wordt uw DBC op 31/12/2021 afgesloten in plaats van op 4 maart 2022. GGZ NHN stuurt hiervan een rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze betaalt de rekening aan GGZ NHN en verrekent met u:

 • Het verplicht eigen risico 2021= € 385,-
 • Een eventueel vrijwillig verhoogd eigen risico

Loopt de behandeling door in 2022? Lees dan of dat gevolgen voor het verbruik van uw eigen risico in 2022 heeft.

GGZ-behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Naast de zorgpremie die u elke maand betaalt, moet u soms ook een eigen risico betalen.

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat voor iedereen hetzelfde is. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2021 en 2022 vastgesteld op €385,-. Het verplicht eigen risico is een eenmalig bedrag per jaar voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraar betaalt uw zorgkosten pas als die hoger zijn dan het verplicht eigen risico. Dit betekent dat u de eerste €385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Maakt u geen zorgkosten, dan betaalt u ook geen eigen risico.

Het is ook mogelijk dat er aanspraak gedaan kan worden op - een deel van - het vrijwillig (verhoogd) eigen risico dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar.

Wanneer u in behandeling bent bij GGZ NHN zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico met u verrekenen, tenzij u deze al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg.

Voorbeeld 1
Uw behandeling bij GGZ NHN start in februari 2021 en wordt afgesloten in oktober 2021.
De kosten, die in rekening worden gebracht voor uw behandeling, bedragen €850,-. U heeft dit jaar voor medicatie al €135,- betaald van uw verplicht eigen risico. U heeft niet gekozen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico.

In oktober 2021 eindigt uw behandeling. GGZ NHN stuurt een factuur van €850,- naar uw zorgverzekeraar voor de kosten van uw totale behandeling. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een specificatie en tevens de rekening voor het betalen van uw restant van uw verplicht eigen risico. In dit voorbeeld is dit een bedrag van €250,- (€385,-, min €135,- die u al aan medicatie heeft betaald).

-----

Als u in 2021 of eerder gestart bent met een behandeling, kan het voorkomen dat u pas na ruim een jaar een rekening ontvangt voor uw verplicht eigen risico. Het is dan ook mogelijk dat u van uw oude zorgverzekeraar een rekening ontvangt, als u in de tussentijd van zorgverzekeraar bent gewisseld.

Voorbeeld 2
U was in 2020 verzekerd bij Univé.
U bent in 2021 verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea.
U heeft voor geleverde zorg in het jaar 2020 nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.
U krijgt in 2021 een rekening van Univé voor uw verplicht eigen risico van € 385,- voor uw behandeling (DBC) die was gestart op 2 februari 2020.

-----

Per 1 januari 2022 krijgt u vaker en sneller een duidelijk overzicht van uw zorguitgaven. Er wordt gedeclareerd op basis van consulten, in plaats van aan het eind van de behandeling. Loopt de behandeling door in 2022? Lees dan in de flyer of dat gevolgen voor het verbruik van uw eigen risico in 2022 heeft.

Hierdoor:

 • Ontvangt u maandelijks een factuur, zelfs tijdens een behandeltraject
 • Is de factuur duidelijker, dankzij vermelding datum en duur consult en de naam van de zorgverlener
 • Spreekt u ieder kalenderjaar het eigen risico van uw zorgverzekering aan, net als bij andere medische vergoedingen.

In sommige gevallen betaalt u geen verplicht eigen risico zoals bijvoorbeeld voor huisartszorg of zorg voor kinderen tot 18 jaar. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Iedereen heeft een verplicht eigen risico. Het is daarnaast ook mogelijk om in uw verzekeringspolis te kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan kunt u zelf bepalen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe minder zorgpremie u betaalt.

Wanneer u voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, bovenop uw verplichte eigen risico heeft gekozen, kan het zo zijn dat u uw gehele verplichte eigen risico en uw vrijwillig verhoogd eigen risico in één keer moet betalen.

-----
Voorbeeld:
U heeft een vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,- in het betreffende jaar.
De kosten voor uw behandeling/DBC, die in rekening wordt gebracht bij de zorgverzekeraar, bedragen € 1000,-. U heeft voor geleverde zorg in het betreffende jaar nog geen verplicht eigen risico hoeven betalen.

U krijgt van uw zorgverzekeraar een rekening van € 850,-. Het voor dat jaar wettelijk vastgestelde verplicht eigen risico van € 385,- + het vrijwillig verhoogd eigen risico van € 500,-.
-----

Neem voor vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Mensen met een minimum inkomen kunnen in sommige gevallen de eigen bijdrage terugkrijgen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente.

Algemene informatie vind u op de website zorgwijzer.nl (veelgestelde vragen over WTCG ) en op de website van het UWV.

Nee, kinderen jonger dan 18 jaar, betalen geen premie aan de zorgverzekeraar en hebben daarom géén eigen risico.

Neem voor vragen over uw eigen risico contact op met uw zorgverzekeraar.

Verblijf in een GGZ-instelling langer dan 3 jaar

Verblijft u langer dan 3 jaar aaneengesloten in een GGZ-instelling? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de WLZ (Wet Langdurende Zorg). U moet voor deze behandeling een eigen bijdrage betalen.
Let op, deze regeling geldt vanaf het 4e jaar van opname!

Het eerste jaar valt behandeling en opname onder de zorgverzekeringswet. Na het eerste jaar gaat de wet Langdurende Geestelijke Gezondheidszorg (LGGZ) in. Dit is een onderdeel van de zorgverzekeringswet.

Beschermde woonvorm

Wonen in een beschermde woonvorm wordt gedekt door de WMO en wordt verstrekt door de gemeente. Ook voor wonen in een beschermde woonvorm moet u een eigen bijdrage betalen.
De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie.

Dagbesteding en begeleiding

Dagbesteding en/of begeleiding wordt vanuit de WMO vergoed en door uw gemeente verstrekt. U betaalt wel een eigen bijdrage voor het ontvangen van deze vorm van zorg.

De gemeente brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. Alle zorg die u ontvangt telt mee. De hoogte van dit bedrag wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald. Deze is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan: inkomen, het aantal uren dat u begeleiding / dagbesteding heeft ontvangen, huishouden, leeftijd.

Centraal Administratie Kantoor

Het CAK stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage. Om dit te kunnen doen moet GGZ Noord-Holland-Noord aan het CAK doorgeven hoeveel en welke begeleiding/dagbesteding u precies ontvangen heeft. Als u daarnaast ook huishoudelijke hulp ontvangt dan telt dit mee in de berekening.
Op de website van het CAK vindt u rekenprogramma’s om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Hiermee kunt u berekenen wat u ongeveer gaat betalen. 

Heeft u moeite om de factuur in één keer te betalen? Dan biedt het CAK de mogelijkheid van een betalingsregeling. Uw behandelaar/begeleider kan u hierbij ondersteunen.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de eigen bijdrage WMO kunt u bellen met het CAK via telefoonnummer: 0800 19 25. Dit gratis telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

Uitzondering

Uw zorgverzekeraar kan voor een behandeling die gestart is in 2012 de eigen bijdrage ggz bij u in rekening brengen. Dit komt omdat in 2012 betaling van de eigen bijdrage ggz van kracht was.

Mensen met een minimum inkomen kunnen in sommige gevallen de eigen bijdrage terugkrijgen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met uw gemeente.
Algemene informatie vind u op de website zorgwijzer.nl en op de website van het UWV.

De hoogte van deze eigen bijdrage is o.a. afhankelijk van uw inkomen.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Op de website van het CAK leest u hierover meer informatie en kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wanneer er sprake is van een justitiële titel en u voor behandeling door een erkende verwijzer bent doorverwezen, wordt de behandeling vergoed door het Ministerie van Justitie.

Mocht uw vraag niet beantwoord zijn, dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met uw behandelaar en/of manager van het behandelteam

De representerende zorgverzekeraar die namens alle zorgverzekeraars verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WLZ (Wet Langdurende Zorg). In de regio Noord-Holland Noord is dat VGZ.

Vaak een grote gemeente die namens omringende gemeenten taken uitvoert in het kader van de WMO. In de regio Noord-Holland Noord zijn dit de volgende gemeenten:

- Alkmaar
- Hoorn
- Den Helder

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: