Contrast
Onderstrepen

Veelgestelde vragen over Amici

Wat de meeste mensen van ons willen weten. Heeft u een vraag (geen spoed) en kunt u hier het antwoord niet vinden? Stel uw vraag via ons formulier. 

Wanneer u (nog) geen cliënt bent, maar graag een van onze psychologen wilt spreken om een vraag te stellen dan kunt u dit doen via dit contactformulier. Vermeld in het contactformulier uw telefoonnummer. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld door een van onze psychologen.

Voor aanmelding en behandeling bij Amici heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Dit is noodzakelijk voor de zorgverzekeraar om uw behandeling te vergoeden. Verwijzers kunnen dit formulier invullen.

Gebruik de verwijskaart GGZ die u in één oogopslag kan helpen bij het indiceren van uw patiënt voor de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Ja, wij hebben een wachttijd. Kijk voor een actueel overzicht voor de wachttijden op de pagina Wachttijden.

Voor meer informatie over eventuele vergoedingen en uw eigen risico bij uw verzekering verwijzen wij u naar de pagina Vergoedingen en kosten onder Klantenservice.

Op de pagina locaties en contact vindt u al onze adresgegevens.

Meer weten?

Het kan voorkomen dat u uw afspraak moet afzeggen of wilt wijzigen.

Wij verwachten van u dat u in dat geval 24 uur vóór de afspraak contact met ons opneemt voor de afzegging en het maken van een nieuwe afspraak (een afspraak op maandag, dient op de vrijdag ervoor te worden geannuleerd). Als u binnen 24 uur afzegt of zonder afbericht niet op de afspraak verschijnt wordt het consult deels in rekening gebracht. Deze zogenaamde "no show" kosten van 49,50 euro kunt u niet declareren bij uw verzekering.

SMS-herinnering
Amici biedt een SMS-service om u tijdig te helpen herinneren aan uw afspraak. Vraag uw behandelaar om u aan te melden.

Meer informatie over hoe wij uw naasten betrekken vind u op de pagina over familie en naasten.

Meer weten?

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Amici en GGZ Noord-Holland-Noord bieden deze gezamenlijk aan.

Meer weten?

Gaat u bij Amici in behandeling dan gelden er bepaalde regels. Dit zijn de formele afspraken die u heeft gemaakt over uw behandeling.  Er staat in wat u mag verwachten van Amici. En wat Amici verwacht van u. Die afspraken gelden niet alleen bij Amici, maar bij bijna alle zorginstellingen.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland, waaronder Amici, houden zich aan deze voorwaarden. Lees hier (link) de leveringsvoorwaarden.

Rechten cliënt

 • Het recht op informatie door de hulpverlener over de behandeling, de gevolgen en risico’s en over eventuele alternatieven voor deze behandelingen.
 • De cliënt beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren in de behandeling.
 • De cliënt heeft recht op vernietiging van het dossier.
 • De cliënt heeft recht op inzage en kopieën van zijn/haar dossier. Indien de cliënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag de cliënt aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier. Het gaat hier niet om het recht om de diagnose te wijzigen als de cliënt het er niet mee eens is.
 • De cliënt heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken.
 • Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling, zoals leden van het behandelteam.

Plichten cliënt

 • De cliënt dient op tijd te komen voor de afspraak, mocht de cliënt verhinderd zijn dan dient hij/zij dit tijdig te melden bij het secretariaat. Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren.
 • De cliënt dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag en dient zich gemotiveerd op te stellen om behandeldoelen op te stellen en actief mee te werken aan het tot stand komen van deze doelen.
 • De cliënt dient zijn/haar best te doen om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met zijn/haar behandelaar en de door de behandelaar uitgebrachte aanwijzingen en behandeladviezen serieus te nemen en zo goed als mogelijk op te volgen.
 • De cliënt mag de hulpverlener nooit fysiek of verbaal bedreigen of aanvallen.
 • De cliënt dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.
 • De cliënt dient een behandelwens te hebben, blijkend uit het hebben van een behandelvraag en het actief werken hieraan.

Wanneer u te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wilt u graag volledig op hen kunnen vertrouwen. U mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat uw privacy beschermd is en blijft. Amici houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. U bent cliënt van Amici, een organisatie die 100% dochter is van GGZ Noord-Holland-Noord. Graag vertellen wij u hoe we uw privacy waarborgen.

Geen derden

De wet is de basis van ons privacy beleid. De gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Ook kunt u een kopie krijgen van de gegevens zoals ze bij ons bekend zijn. Uw behandelaar kan u hierbij helpen. Zijn uw gegevens in het dossier onjuist, dan kunt u schriftelijk een correctie aanvragen. 

Binnen vier weken hoort u of aan uw verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Dit doen wij echter bewust: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden.

Bescherming tegen verlies

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard hebben de mensen, die binnen Amici toegang hebben tot uw gegevens, een geheimhoudingsplicht.

In de praktijk bestaan er echter uitzonderingen. In het belang van uw gezondheid kan het gebeuren dat anderen toch inzage krijgen in uw gegevens. Wij beschrijven hiervoor drie bijzondere situaties.

Goede samenwerking

Soms raken er andere hulpverleners betrokken bij de zorg- en hulpverlening die u ontvangt. Via uw hulpverlener nemen deze mensen dan kennis van uw gegevens. Dat is nodig, omdat zij anders in uw belang hun werk niet goed kunnen doen.

Gezondheid voorop

Het is vrij uitzonderijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin de gezondheid van een cliënt echt op het spel staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op zulke momenten staat de bescherming van de gezondheid van deze cliënt voorop en wisselen wij informatie uit voor passende zorg- en hulpverlening.

Wet of rechter

Blijft nog over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat wij gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.

In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij u zelf aangeeft dat u er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders uw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.

Actueel en toegankelijk

Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacy reglement. Dit beleid wordt steeds geactualiseerd, zodat we in de pas blijven lopen met de landelijke regels en de afspraken die binnen GGZ Noord-Holland-Noord en haar dochterorganisaties zijn gemaakt. Zo kunnen wij er samen alles aan doen om jouw privacy te blijven waarborgen. U kunt het privacy reglement inzien of opvragen bij het secretariaat, telefoonnummer 088-6565003.

Overige vragen

Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door de Functionaris gegevensbescherming van GGZ Noord-Holland-Noord. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen over privacy in het algemeen en het privacy reglement van GGZ Noord-Holland-Noord. Dit kan door te mailen naar info@amicizorgt.nl

Amici hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze website gewaarborgd wordt.

U leest in onze privacyverklaring meer informatie over hoe wij dat doen en over ons cookiebleid.

In uw dossier staat onder andere informatie over uw hulpvraag, de diagnose en verslagen van de behandelsessies.

Via het clientportaal ‘Mijn GGZNHN’ kunt u op elk gewenst moment uw dossier inzien. Uw behandelaar kan toegang tot ‘Mijn GGZNHN’ voor u aanvragen. Hier leest u meer info over het clientportaal.

Meer weten?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar(s). Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de patiënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

'Mijn GGZNHN’ is uw persoonlijke cliëntportaal waar u gemakkelijk en snel terecht kunt om informatie uit uw dossier te bekijken. U kunt tevens via deze beveiligde online omgeving met uw behandelaar berichten uitwisselen. Dit is veiliger dan via e-mail. Anderen hebben geen toegang tot uw portaal.

Welke mogelijkheden biedt uw cliëntportaal? U kunt:

 • uw dossier bekijken waar en wanneer u wilt
 • mailen met uw behandelaar
 • uw afspraken bekijken
 • een dagboek bijhouden en een stemmingsmeter invullen• een vragenlijst invullen ter voorbereiding op een afspraak
 • belangrijke documenten inzien, zoals uw behandelplan en rapportage.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het cliëntportaal.

Uw behandelaar kan toegang tot ‘Mijn GGZNHN’ voor u aanvragen.

Meer weten?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard. U kunt uw behandelaar schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Uw behandelaar zal u daar dan schriftelijk over informeren. Als uw behandelaar niet meer in dienst is bij Amici, dan kijkt het secretariaat naar welke behandelaar dit kan beoordelen.

De gegevens uit uw dossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden kunnen uw behandelplan bekijken. De receptiemedewerker kan alleen de afspraken in de agenda van uw behandelaar bekijken en niet uw behandelplan.

Amici gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast informeren we uw huisarts over uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

Amici geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken.

Omgang met persoonsgegevens

Amici gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij Amici hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Amici handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u toestemming geeft om informatie uit te wisselen met de huisarts, informeren wij deze over de diagnose en het met u afgestemde behandelplan.

Informatie verstrekking over uw  behandeling aan bedrijfsartsen, verzekeringsmaatschappijen of andere GGZ instellingen vindt alleen plaats na uw schriftelijke toestemming.

Amici gelooft in het voordeel van krachten bundelen. Wij werken samen met andere organisaties zoals huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en andere GGZ-instellingen. Als dochter van GGZ-NHN hebben wij korte lijnen met de  wijkteams. Samen pakken wij de problemen aan. Snelle signalering, korte lijnen en de mogelijkheid om een beroep te doen op elkaars expertise zorgt voor betere resultaten in behandeling en preventie.

Wanneer u klachten heeft betreffende de hulpverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Mocht dit niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u met uw klacht terecht bij het management. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat op 088 65 65 003.

U kunt tevens met uw klacht terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van GGZ Noord-Holland-Noord. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Klachten en verbeteringen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag

Misschien wilt u weten of u met een bepaald probleem bij ons terecht kunt? Of heeft u een vraag over de aard van uw behandeling?

Liever bellen?

Wij zijn bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur op

088 656 50 03 

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden via onderstaand formulier. Dit formulier kunt u alleen versturen door een verwijsbrief van de huisarts toe te voegen.