Veelgestelde vragen over privacy en delen van uw gegevens

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen over privacy en delen van uw gegevens.

Als klant heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

Medewerkers van GGZ NHN moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zijn verplicht tot geheimhouding.

Gegevens over u of over uw behandeling mogen niet voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt zonder uw toestemming.
Om zich te kunnen verantwoorden tegenover de zorgverzekeraar houdt GGZ NHN wel gegevens bij, maar die zijn niet te herleiden tot personen.

In Nederland zijn veel professionals van verschillende organisaties die jongeren en ouders ondersteunen bij opvoeden en opgroeien. Soms weten deze organisaties van elkaar niet wie wat doet, wie bij welk gezin betrokken is, of wat er precies aan de hand is. Als ze dat wel weten, kunnen ze nog beter samenwerken. Daarom maken gemeenten en organisaties in Nederland gebruik van de verwijsindex, een online hulpmiddel voor hulpverleners om snel met elkaar in contact te komen. Ook GGZ NHN werkt mee aan de verwijsindex.

Zo werkt het
Uitgangspunt van de verwijsindex is: Melden mag. Afwegen moet!

Dat betekent:

 • Dat je niet in de verwijsindex aangemeld wordt alleen omdat je cliënt bent bij GGZ NHN.
 • Voordat er een melding wordt gedaan, wordt dit besproken met jou en/of je ouders.
 • Je alleen aangemeld kan worden als jijzelf in zorg bent bij GGZ NHN, en dus niet als (een van) jouw ouders of broer(tje)/zus(je) in zorg zijn bij GGZ NHN.

Een hulpverlener van GGZ NHN kan een jeugdige aanmelden aan de verwijsindex indien hij een “redelijk vermoeden” heeft dat een gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugdige daadwerkelijk wordt bedreigd”. Er moet sprake zijn van een situatie die nu al een schadelijk of belemmerend effect heeft op de ontwikkeling van de jeugdige en/of dat de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt (in de toekomst).

Plaatsingen op de verwijsindex moeten gegrond zijn, hiervoor zijn landelijk een aantal criteria opgesteld. Deze criteria hoeven niet allemaal aanwezig te zijn, in bepaalde situaties is het voldoende als er sprake is van één criterium. Klik op deze link voor de handreiking van de landelijke verwijsindex.

Met elkaar betrokken bij hulp
Het is mogelijk dat al eerder door andere professionals een melding over jou in de verwijsindex is gedaan, dat wordt een ‘match’ genoemd. Als er een match is, dan krijgen de professionals een e-mail zodat zij weten dat ze allebei betrokken zijn bij jou en je gezin. In deze e-mail staat alleen hoe de professionals elkaar kunnen bereiken zodat zij de hulp en begeleiding kunnen afstemmen. Zodra wij deze e-mail ontvangen zullen wij vanzelfsprekend eerst jou en je ouders hiervan op de hoogte brengen. Dan bespreken wij gelijk welke stappen wij zullen nemen om de samenwerking met die andere professional op gang te brengen.

Voor professionals
Heeft u geen match in de verwijsindex, maar wilt u toch contact met een hulpverlener van GGZ NHN dan kan dat via de u bekende collega's. Wij moedigen laagdrempelig contact tussen u en onze medewerkers van harte aan. Daarnaast zijn de aanmeldpunten GGZ NHN beschikbaar voor al uw vragen. Wij helpen u graag. Stel uw vraag per mail of bel met het aanmeldpunt:

Vragen? Stuur ons een mail
088 65 65 050

Meer weten over de verwijsindex? Ga dan naar www.vroegsamenwerken.nl

Nee, wij geven uw gegevens niet door. Tenzij:

 • u daar toestemming voor geeft;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn;
 • de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven.

Als we gegevens doorgeven is dat aan zo weinig mogelijk anderen en alleen de noodzakelijke informatie. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Na uw eerste gesprek sturen wij een brief met informatie over uw behandeling en minimaal een keer per jaar geven wij door hoe het met uw behandeling gaat.

Als het nodig is, informeren wij over belangrijke veranderingen in uw behandeling. Dat kan gaan over de behandeling zelf, maar ook over hoe het met u gaat. Bij een eventuele opname geven wij door wanneer u wordt opgenomen, wanneer de opname beëindigd wordt en twee weken later ontvangt uw huisarts een kort verslag.

Vier keer per jaar sturen wij een overzicht met daarin uw naam, geboortedatum, diagnose, behandelend team en (hoofd) behandelaar.
Na afsluiting van uw behandeling sturen wij een korte samenvatting van het resultaat van uw behandeling.

Heeft u een andere verwijzer dan de huisarts? Dan ontvangt uw verwijzer alleen informatie na het eerste gesprek. De overige informatie sturen wij naar uw huisarts.

Wij informeren uw huisarts over uw bezwaar, deze ontvangt geen informatie van ons. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij hiervan afwijken en moet toch informatie worden verstrekt aan de huisarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de overdracht van zorg of in geval van crisis.

Gegevens worden alleen aan de apotheek doorgegeven wanneer dit nodig is voor eventuele medicatie.

De zorgverzekeraar vraagt ons om een diagnose op uw rekening te vermelden. Wanneer uw behandeling onder de jeugdwet valt, vraagt de gemeente ook om uw diagnose op de rekening. Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en en in te leveren bij uw behandelaar.

Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening. Deze verklaring dient uiterlijk binnen te zijn bij uw zorgverzekeraar/gemeente op het moment dat de rekening bij uw zorgverzekeraar/gemeente wordt ingediend.

De gemeente vraagt ons om een productcode te vermelden op uw rekening. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat we ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeld op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed. Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

Voor de financiering is GGZ NHN wettelijk verplicht gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar, gemeente of Stichting Benchmark GGZ. Waar gaat het om?

 • De vermelding van uw diagnose op de rekening aan uw zorgverzekeraar of gemeente.
 • Uw zorgverzekeraar ontvangt de DBC prestatiecode* of, wanneer de rekening naar de gemeente wordt gestuurd, ontvangt uw gemeente de productcode*.
 • Via vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring: ROM) krijgen wij een beter beeld van uw klachten en van de resultaten van uw behandeling. Gegevens die hiermee worden verzameld kunnen anoniem worden verstrekt aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze Stichting is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren.

* te verwachten behandelkosten

Meer weten?

De zorgverzekeraar vraagt ons om een DBC prestatiecode te vermelden op uw rekening. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat we ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de DBC prestatiecode niet vermeld op de rekening aan de zorgverzekeraar, krijgt u de zorg niet vergoed. Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de DBC prestatiecode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling. Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen.

Als de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven, kan het voorkomen dat wij beperkt gegevens verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van crisis. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

Ja, wanneer u wijzigt van zorgverzekeraar zal de verklaring opnieuw moeten worden ingediend bij de nieuwe zorgverzekeraar. Als u opnieuw wordt aangemeld voor zorg, dient de verklaring ook opnieuw te worden ingediend.

GGZ Noord-Holland-Noord doet ook aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de zorg en behandeling steeds te verbeteren. Waar kan het om gaan?

 • Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Daar krijgt u dan apart informatie over en u wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen. Dat bent u niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen aan een onderzoek waarvoor we u hebben benaderd, dan heeft dat geen consequenties voor uw behandeling.
 • Soms gebruiken wij gegevens anoniem voor wetenschappelijke onderzoeksvragen. Dat kan ook zijn lang nadat uw behandeling bij ons is afgesloten. Als u dat niet wilt, kunt u dat bespreken met uw behandelaar. U kunt dat op ieder moment van de behandeling doen. Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk laten weten. Wij nemen uw bezwaar op in uw dossier.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

 • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
 • Zorgdomein
 • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
 • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN