Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Veelgestelde vragen  

Veelgestelde vragen

Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden.

Algemeen

 • Hoe kan ik mij aanmelden bij GGZ NHN?

  Voor aanmelding bij GGZ NHN heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

  Zoekt u hulp bij psychische klachten of problemen? Neem dan contact op met uw huisarts. U bespreekt met hem of haar welke hulp u nodig heeft en waar u deze hulp vindt. Uw huisarts meldt u vervolgens aan bij de betreffende instantie. Dat kan bijvoorbeeld GGZ Noord-Holland-Noord zijn, maar ook een vrijgevestigde psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.

  Mocht u of iemand in uw omgeving acute hulp nodig hebben, dan kunt u ook contact opnemen met uw huisarts of met de dienstdoende huisarts.

 • Wat zijn de wachttijden voor behandeling bij GGZ NHN?

  Er kan een wachttijd bestaan voor uw eerste gesprek of voor de daadwerkelijke start van de behandeling.

  Meer informatie over de actuele wachttijden bij GGZ NHN.

 • Wat gebeurt er tijdens het intakegesprek?

  Tijdens het eerste gesprek (intakegesprek) bespreekt u, met een behandelaar van GGZ NHN, de aard en ernst van uw klachten en de wijze waarop uw klachten uw dagelijks leven beïnvloeden. U kunt in het gesprek ook aangeven wat uw verwachtingen zijn van de behandeling.

  Het is mogelijk om iemand mee te nemen naar het gesprek. Om een volledig beeld van uw klachten te
  krijgen kan, naast een eerste gesprek, een psychologisch, psychiatrisch of lichamelijk onderzoek worden gedaan.

  Meenemen naar het eerste gesprek
  Voor een goed verloop van uw behandeling bij GGZ NHN hebben wij een aantal gegevens nodig. Wij vragen u om mee te nemen naar het eerste gesprek:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Een pas van uw zorgverzekeraar
  • Een actueel medicatieoverzicht, indien u medicijnen gebruikt. (deze is op te vragen bij uw apotheek)
 • Heb ik recht op een vrije keuze van hulpverlener?

  Het is belangrijk dat u een behandelaar heeft waarin u vertrouwen heeft. Dit betekent dat u van behandelaar kunt veranderen. Medewerkers van GGZ NHN doen hun uiterste best dit in voorkomende gevallen zo snel mogelijk te regelen.

 • Welke behandeling biedt GGZ NHN?

  GGZ NHN is er voor mensen met psychiatrische stoornissen die specialistische behandeling of begeleiding nodig hebben.

  Meer informatie over behandeling bij GGZ NHN.

 • Wie betaalt mijn behandeling bij GGZ NHN?

  Een groot deel van uw behandeling of begeleiding wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (Zvw), het zorgkantoor (WLZ) of uw gemeente (WMO). Vanaf 2015 zijn hiervoor verschillende nieuwe wetten aangenomen.

  Meer informatie over betaling van uw behandeling

 • Wat gebeurt er als mijn behandeling klaar is?

  Op afgesproken momenten evalueert u samen met uw behandelaar de gang van zaken en de resultaten van de behandeling. Zijn uw doelen bereikt dan spreekt u gezamenlijk af wanneer u de behandeling afrondt.

  Ook bespreekt u in de laatste fase van de behandeling op welke wijze u in de toekomst klachten kunt voorkomen en of er hulp nodig is na het beëindigen van de behandeling. Uw verwijzer wordt geïnformeerd over het verloop en het resultaat van uw behandeling.

  Wanneer u klachten verergeren kijkt u, samen met uw huisarts, wat de mogelijkheden zijn en of u weer onder controle van uw huisarts komt of dat deze u doorverwijst.

  Meer informatie over behandeling bij de huisarts, Basis GGZ of Specialitische GGZ

 • Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over mijn behandeling?

  Bespreek uw ontevredenheid zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n), een gesprek lost vaak veel op. Mocht u samen niet tot een oplossing komen of vindt u het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kunt u hulp vragen van bijvoorbeeld uw behandelaar of begeleider, de leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon.
   
  U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

 • Biedt GGZ NHN ondersteuning voor familie en naastbetrokkenen?

  GGZ NHN biedt ook ondersteuning aan familie en naastbetrokkenen in de vorm van informatiebijeenkomsten, cursussen en de familielotgenotengroep. Daarnaast biedt de familievertrouwenspersoon ondersteuning aan familieleden.

  Meer informatie voor familie en naastbetrokkenen

 • Mag GGZ NHN mijn gegevens doorgeven aan anderen?

  Nee, dat mag in de meeste gevallen niet zonder dat u daar toestemming voor gegeven heeft. Alleen in heel speciale gevallen kan van deze regel afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer u zelf niet in staat bent om dit te bepalen en het in het belang van uw behandeling nodig is. Of wanneer de Nederlandse wet dat vereist. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om strafbare feiten.

  Uw persoonsgegevens worden in die gevallen alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van hun ambt, beroep of door wettelijk voorschrift dan wel door een overeenkomst tot geheimhouding verplicht zijn.

 • Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

  Als klant heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij hanteren daarvoor een privacyreglement:

  • Medewerkers van GGZ NHN moeten zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zijn verplicht tot geheimhouding.
  • Gegevens over u of over uw behandeling mogen niet voor onderzoek of onderwijs worden gebruikt zonder uw toestemming.
  • Om zich te kunnen verantwoorden tegenover de zorgverzekeraar houdt GGZ NHN wel gegevens bij, maar die zijn niet te herleiden tot personen.

   

 • Hoe kan ik contact opnemen met GGZ NHN?

  Bekijk de verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met GGZ NHN

 • Op welke locaties biedt GGZ NHN behandeling?

  Wij bieden hulp in de regio Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

  Meer informatie over contact en een overzicht van locaties

 • Wat zijn de contactgegevens van de opnameklinieken?

  U kunt de opnameklinieken binnen kantoortijden altijd bereiken via het algemene telefoonnummer: 088 65 65 010.

  Meer informatie over hoe u direct contact kunt opnemen met de opnameklinieken buiten kantoortijden.

 • Waar kan ik terecht met een klacht?

  Bent u ontevreden? Klachten en kritische opmerkingen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van onze dienstverlening. Aarzel dus niet om het ons te laten weten als u niet tevreden bent.


  Meer informatie over klachten

 • Kan ik praten met een patientvertrouwenspersoon?

  De patiëntvertrouwenspersoon (PVP) is er voor clienten die verplichte zorg ontvangen of vrijwillig zijn opgenomen en treedt op als onafhankelijk bemiddelaar. Alles wat u met deze persoon bespreekt blijft vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan naar uw verhaal luisteren en u informatie en advies geven. Ook kan hij of zij bemiddelen bij het oplossen van klachten of conflicten en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

  Clienten die in behandeling zijn bij een ambulant team kunnen terecht bij de klachtenfunctionaris.

 • Is er een klachtencommissie?

  Bespreek uw ontevredenheid altijd zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n). Mocht u er niet uitkomen dan kunt u hulp vragen van bijvoorbeeld uw begeleider, behandelaar, leidinggevende van de afdeling of de patiëntvertrouwenspersoon. Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

  Meer informatie over waar u terecht kunt met een klacht

 • Is er een cliënten/familieraad?

  Ja, onlangs zijn de cliëntenraad en het familieplatform opgegaan in de Clienten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad).

Gegevens delen

 • Geven jullie mijn gegevens aan anderen door?

  Nee, wij geven uw gegevens niet door. Tenzij:

  • u daar toestemming voor geeft;
  • wij dat wettelijk verplicht zijn;
  • de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven.

  Als we gegevens doorgeven is dat aan zo weinig mogelijk anderen en alleen de noodzakelijke informatie. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

 • Welke informatie geven jullie aan mijn huisarts?
  • Na uw eerste gesprek sturen wij een brief met informatie over uw behandeling en minimaal een keer per jaar geven wij door hoe het met uw behandeling gaat.
  • Als het nodig is, informeren wij over belangrijke veranderingen in uw behandeling. Dat kan gaan over de behandeling zelf, maar ook over hoe het met u gaat. Bij een eventuele opname geven wij door wanneer u wordt opgenomen, wanneer de opname beëindigd wordt en twee weken later ontvangt uw huisarts een kort verslag.
  • Vier keer per jaar sturen wij een overzicht met daarin uw naam, geboortedatum, diagnose, behandelend team en (hoofd) behandelaar.
  • Na afsluiting van uw behandeling sturen wij een korte samenvatting van het resultaat van uw behandeling.

  Heeft u een andere verwijzer dan de huisarts? Dan ontvangt uw verwijzer alleen informatie na het eerste gesprek. De overige informatie sturen wij naar uw huisarts.

 • Welke informatie geven jullie aan mijn zorgverzekeraar?

  Voor de financiering is GGZ NHN wettelijk verplicht gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar, gemeente of Stichting Benchmark GGZ. Waar gaat het om?

  • De vermelding van uw diagnose op de rekening aan uw zorgverzekeraar of gemeente.
  • Uw zorgverzekeraar ontvangt de DBC prestatiecode* of, wanneer de rekening naar de gemeente wordt gestuurd, ontvangt uw gemeente de productcode*.
  • Via vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring: ROM) krijgen wij een beter beeld van uw klachten en van de resultaten van uw behandeling. Gegevens die hiermee worden verzameld kunnen anoniem worden verstrekt aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze Stichting is een onafhankelijk kenniscentrum bestuurd door vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars met als doel de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren.

  * te verwachten behandelkosten


 • Worden mijn gegevens ook aan de apotheek doorgegeven?


  Gegevens worden alleen aan de apotheek doorgegeven wanneer dit nodig is voor eventuele medicatie.

 • Kan ik op elk moment bezwaar maken tegen het delen van mijn gegevens?

  Kan ik op elk moment van mijn behandeling bezwaar maken tegen het delen van mijn gegevens?

  U kunt op ieder moment van de behandeling bezwaar maken. Dat kan tijdens uw eerste bezoek, maar ook later tijdens uw behandeling. Bespreek uw bezwaar met uw behandelaar en kijk samen naar de vervolgstappen.

 • Ik geef geen toestemming om mijn huisarts informatie te geven

  Wij informeren uw huisarts over uw bezwaar, deze ontvangt geen informatie van ons. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij hiervan afwijken en moet toch informatie worden verstrekt aan de huisarts. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de overdracht van zorg of in geval van crisis.

 • Bezwaar tegen het geven van de DBC prestatiecode aan zorgverzekeraar?

  Ik geef geen toestemming voor het verstrekken van de DBC prestatiecode aan de zorgverzekeraar

  De zorgverzekeraar vraagt ons om een DBC prestatiecode te vermelden op uw rekening. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat we ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de DBC prestatiecode niet vermeld op de rekening aan de zorgverzekeraar, krijgt u de zorg niet vergoed. Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de DBC prestatiecode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

 • Bezwaar tegen het geven van de productcode aan de gemeente?

  Ik geef geen toestemming voor het verstrekken van de productcode aan de gemeente

  De gemeente vraagt ons om een productcode te vermelden op uw rekening. Aan deze code is een bepaald bedrag gekoppeld dat we ontvangen voor aan u verleende zorg. Als GGZ NHN de productcode niet vermeld op de rekening aan de gemeente, krijgt u de zorg niet vergoed. Maakt u toch bezwaar tegen het vermelden van de productcode, dan betekent dit dat u de kosten van de behandeling zelf zult moeten betalen.

 • Ik heb bezwaar tegen de vermelding van mijn diagnose op mijn rekening

  Ik geef geen toestemming voor het vermelden van mijn diagnose op mijn rekening

  De zorgverzekeraar vraagt ons om een diagnose op uw rekening te vermelden. Wanneer uw behandeling onder de jeugdwet valt, vraagt de gemeente ook om uw diagnose op de rekening. Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en en in te leveren bij uw behandelaar.

  Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening. Deze verklaring dient uiterlijk binnen te zijn bij uw zorgverzekeraar/gemeente op het moment dat de rekening bij uw zorgverzekeraar/gemeente wordt ingediend.

 • Van zorgverzekeraar veranderd? Vul opnieuw uw privacyverklaring in.

  Ik ben van zorgverzekeraar veranderd, moet ik nu opnieuw de privacyverklaring invullen?

  Ja, wanneer u wijzigt van zorgverzekeraar zal de verklaring opnieuw moeten worden ingediend bij de nieuwe zorgverzekeraar. Als u opnieuw wordt aangemeld voor zorg, dient de verklaring ook opnieuw te worden ingediend.

 • Kan mijn bezwaar ook afgewezen worden?

  Als de veiligheid of gezondheid van u of een ander in gevaar komt als wij geen gegevens doorgeven, kan het voorkomen dat wij beperkt gegevens verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van crisis. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

 • Worden mijn gegevens ook voor onderzoek gebruikt?

  GGZ Noord-Holland-Noord doet ook aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de zorg en behandeling steeds te verbeteren. Waar kan het om gaan?

  • Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Daar krijgt u dan apart informatie over en u wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen. Dat bent u niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen aan een onderzoek waarvoor we u hebben benaderd, dan heeft dat geen consequenties voor uw behandeling.
  • Soms gebruiken wij gegevens anoniem voor wetenschappelijke onderzoeksvragen. Dat kan ook zijn lang nadat uw behandeling bij ons is afgesloten. Als u dat niet wilt, kunt u dat bespreken met uw behandelaar. U kunt dat op ieder moment van de behandeling doen. Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk laten weten. Wij nemen uw bezwaar op in uw dossier.