Autisme Spectrum Stoornis

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Psychische stoornissen > Autisme Spectrum Stoornis  

Autisme Spectrum Stoornis

Mensen met autisme verwerken alle informatie die ze krijgen in hun hersenen op een andere manier dan mensen zonder autisme. Hierdoor hebben ze vaak problemen met sociale contacten, communiceren en flexibiliteit.

Er zijn veel verschillende vormen van autisme. Ook zijn er grote verschillen in hoeveel last mensen met autisme hebben van hun autisme in hun dagelijks leven. Daarom wordt het vaak autismespectrumstoornis (ASS) genoemd. Naast 'klassiek autisme' vallen ook Asperger en PDD-NOS onder autismespectrumstoornissen.

Mensen met autisme verwerken alle informatie die ze krijgen (bijvoorbeeld wat ze zien en horen) in hun hersenen op een andere manier dan mensen zonder autisme. Hierdoor hebben ze bijvoorbeeld moeite om andere mensen te begrijpen. Of om contacten te onderhouden. Ook hebben ze vaak vaste gewoontes en patronen en vinden ze het moeilijk als dingen opeens anders gaan dan ze hadden verwacht.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis 

GGZ NHN is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een diagnose autisme of een vermoeden daarvan en een normale tot hoge begaafdheid. Een autismespectrumstoornis (hierna ASS) is een aangeboren hersenstoornis. Mensen met deze stoornis hebben moeite met de verwerking van (sociale) informatie en prikkels.

Medewerkers streven naar het bieden van de best mogelijke zorg die past bij de hulpvragen die er zijn. Wij werken samen met andere partners die actief zijn in autismehulpverlening. 

Doelgroep

De behandeling is bedoeld voor volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar in de regio Noord-Holland met een diagnose binnen het autismespectrum of een vermoeden daarvan en een normale tot hoge begaafdheid (IQ van 80 of hoger).

Vaak spelen dan ook andere psychiatrische of maatschappelijke problemen een rol zoals angst, depressie, psychotische verschijnselen en problemen op het gebied van wonen en werk. Geregeld wordt er samengewerkt met andere organisatieonderdelen van GGZ NHN en/of ketenpartners in de regio.

Behandelmogelijkheden

Diagnostiek, advies en consultatie 

Ambulante behandeling (aan huis of op één van onze locaties)
Deze behandeling wordt geboden door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en casemanagers. Daarnaast is een psychiater en een psycholoog beschikbaar. De volgende behandelmogelijkheden worden aangeboden:

  • psycho-educatiegroepen voor cliënten, familie en/of naastbetrokkenen; 
  • maatschappelijk herstel;
  • internettherapie; 
  • cognitieve gedragstherapie (CGT); 
  • zelfredzaamheidstraining;
  • traumabehandeling;
  • ondersteuning bij het vinden van dagbesteding en werk;
  • medicamenteuze behandeling.

Klinische behandeling
De kliniek autisme biedt een behandelplek aan mensen met ASS die zich nog niet zelfstandig maatschappelijk staande kunnen houden en voor wie ambulante behandeling niet toereikend is. In de kliniek wordt zelfredzaamheidstraining en behandeling gecombineerd met het verbeteren van functioneren op alle levensterreinen, zoals wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Er is een actief beleid bij het helpen vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding, zo mogelijk toewerkend naar betaald werk. De kliniek autisme bestaat uit een trainingscentrum en een woonwerkvoorziening.

Het team

Bij GGZ NHN werken wij met multidisciplinaire GGZ teams. Dit betekent dat hulpverleners vanuit verschillende vakgebieden samenwerken.  Zo ontstaat de noodzakelijke samenhang in activiteiten. Disciplines vertegenwoordigd zijn: klinisch psycholoog, (GZ-)psycholoog, psychiater, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige, casemanager, ervaringsdeskundige, agogisch medewerker, trajectbegeleider en IPS-er (de twee laatst genoemde disciplines richten zich op het vinden van dagbesteding en/of werk.

Locaties

In overleg met uw hulpverlener kunt u een afspraak maken op één van deze locaties: Heiloo, Alkmaar, Schagen, Den Helder en Hoorn.

Informatie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer: 072 535 25 93.
Voor meer informatie over autismehulpverlening in de regio Noord-Holland Noord: www.autismenhn.nl

Brochure

In de brochure autisme vinden klanten, verwijzers, samenwerkingspartners en geïnteresseerden informatie over het behandelaanbod van het centrum autisme en de ideeën die ondersteunend zijn aan het inrichten van de zorg en behandeling.

Wilt u meer weten over autisme spectrum stoornis?

Dan kunt u terecht op de website van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Hier leest u meer informatie over autisme spectrum stoornis: oorzaken, symptomen, behandeling, tips etc.