privacyverklaring

U bevindt zich hier: Homepage > privacyverklaring  

privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018.

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.


Verwerken van uw persoonsgegevens

GGZ NHN bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.
GGZ NHN kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Voor formulieren maken wij gebruik van http://www.formulierenserver.nl van Seneca b.v. Deze website is beveiligd via HTTPS. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht (met een maximaal bewaartermijn van 90 dagen). Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen. Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet aan derden ter beschikking.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

Verspreiding van uw persoonsgegevens

GGZ NHN zal op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens verkregen via de website www.ggz-nhn.nl, de daarbij horende sub websites en Mijn GGZ NHN delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen wel emails alleen met medewerkers van GGZ NHN als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met ons aanmeldpunt, organisator van een informatiebijeenkomst, klachtenfunctionaris, familievertrouwenspersoon etc).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GGZ NHN doet er alles aan om haar websites te beveiligen tegen misbruik. Onze websites zijn beveiligd via HTTPS. Zo maakt GGZ NHN tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Cliëntportaal Mijn GGZ NHN

Wanneer u op de website https://www.ggz-nhn.nl/clientportaal klikt op de button Direct inloggen dan verlaat u de website en wordt u doorverwezen naar het cliëntportaal Mijn GGZ NHN.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze websites en Mijn GGZ NHN, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

Cookies

De websites van GGZ NHN bevatten ‘cookies’. Lees op de pagina Cookies meer over welk type cookies wij verzamelen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.
Informatie over uw rechten bij het delen van uw gegevens omtrent uw behandeling en  het recht op inzage in uw dossier en het vernietigen van gegevens daaruit, gelden andere regels en wetgeving. Zie: https://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming bij GGZ NHN is Yntske Zijlstra. U kunt contact met haar opnemen via email: y.zijlstra@ggz-nhn.nl

Als u een vraag of verzoek hebt, neem dan contact op met de afdeling communicatie van GGZ NHN
Algemeen telefoonnr: 088 6565010