Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen  

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor verwijzers en andere professionals.

Herstel Ondersteunende Intake (HOI)

 • Wat is een herstelondersteunende intake?

  Een herstelondersteunende intake (HOI) is erop gericht om samen te begrijpen wat er aan de hand is door met elkaar te bespreken wat de client nodig heeft om zelf meer grip te krijgen op zijn eigen herstelproces. De vraag van de cliënt staat centraal. Naast klachten en kwetsbaarheden is er aandacht voor weerbaarheid. Het gesprek vindt plaats met een cliënt en zijn naaste, een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een regiebehandelaar. Naastbetrokkenen worden met nadruk uitgenodigd voor het gesprek. Gezamenlijk wordt besproken welk vervolg het beste aansluit op de vraag van de cliënt. Dit noemen we supported decision making. De uitkomst van een HOI kan naast een behandeling ook zijn dat iemand (vooralsnog) afziet van behandeling maar in eerste instantie gebruik wil maken van het aanbod vanuit de herstelwerkplaats of een aanbod elders (bijvoorbeeld Amici, POH GGZ of terug naar de verwijzer).

 • Waarom werkt GGZ NHN met herstelondersteunende intakes?

  Herstelondersteuning is een belangrijk en principieel uitgangspunt voor de hulpverlening vanuit GGZ Noord-Holland-Noord. In alle behandelfasen is de focus gericht op herstel, dit in de volle breedte: persoonlijk, maatschappelijk en symptomatisch herstel. Deze visie vertaalt zich in het handelen en de houding van onze hulpverleners: herstel als grondhouding in alle fasen van behandeling en ondersteuning. Een herstelondersteunende intake sluit daarop aan. Het uitgangspunt is dat intakegesprekken gevoerd worden vanuit het herstelondersteunende gedachtegoed. De ervaringsdeskundige neemt een actieve rol in tijdens de HOI.

 • Wat zijn de onderscheidende kenmerken van een HOI?

  Een herstelondersteunende intake heeft een aantal onderscheidende kenmerken:

  • Meer herstel. GGZ NHN heeft als doelstelling te voorkomen dat psychische gezondheidsklachten leiden tot verlies van identiteit en een minder goed maatschappelijk functioneren. Vanaf de start zijn de inspanningen erop gericht om vooruitgang te bereiken op de verschillende domeinen van herstel. Een herstelgerichte intake is een uitwerking van deze visie door direct bij aanvang vragen te stellen omtrent identiteit en betekenisgeving; hoop en perspectief (persoonlijk herstel); de gewenste ondersteuning bij participatie en herstel (maatschappelijk domein); de gewenste behandeling (symptomatisch domein in brede zin). Een herstelondersteunende intake dient aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.
  • Flexibele respons. Met een herstelondersteunende intake beoogt GGZ NHN een snelle en flexibele respons te geven op de eerste vraag van de cliënt, zodat er direct gezocht kan worden naar een aanbod waarmee de cliënt snel kan beginnen. Hiermee beogen we de interne cliëntstromen te verleggen zodat er minder wachtlijsten en/of minder lange wachttijden bestaan en minder instroom in de specialistische GGZ. Cliënten kunnen op de herstelwerkplaats deelnemen aan diverse groepen of meedoen aan kortdurende trainingen bijvoorbeeld minder piekeren, beter slapen.
  • Stimuleren eigen regie en eigen initiatief. De doelstelling is tevens om cliënten in het gesprek uit te nodigen zelf aan te geven waar zij problemen ervaren en waar zij hulp bij wensen, dit aan de hand van hun eigen verhaal en in mindere mate aan de hand van gestructureerde vragenlijsten die nagaan op welke gebieden iemand problemen ervaart. Doelstelling is te onderzoeken wat de cliënt (desgewenst samen met naastbetrokkenen) zelf kan doen om meer grip te krijgen op zijn of haar situatie (eigen krachten mobiliseren) en wat een aanvullend aanbod van de GGZ kan zijn.
  • Contact met ervaringsdeskundigen direct bij de start. Door de inzet van ervaringsdeskundigen in een herstelondersteunende intake, wordt ook gebruik gemaakt van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, dit naast professionele kennis. Cliënten voelen zich hierdoor extra gesteund, zo is de achterliggende gedachte. De ervaringsdeskundigen zorgen voorafgaand aan de HOI voor de ontvangst van cliënten en geven informatie over de betekenis en de activiteiten van de herstelwerkplaats. Op die manier vergemakkelijken zij de toegang tot de herstelwerkplaats.
  • Supported decision making / samen keuzen maken. In het gesprek hebben alle aanwezigen een eigen inbreng en komen meerdere invalshoeken naar voren als het gaat om de gewenste en benodigde zorg en behandeling. Er wordt geïnformeerd in plaats van geadviseerd. De cliënt maakt de uiteindelijke keuze voor zijn behandeltraject, op basis van de informatie die besproken is. Dit wordt ook wel aangeduid als supported decision making: ieder heeft een inbreng in het gesprek maar de uiteindelijke keuze ligt bij de cliënt.
 • Welke cliënten krijgen een HOI?

  Alle ambulante cliënten met een specialistische GGZ-hulpvraag komen via het aanmeldpunt van GGZ NHN (divisie maatschappelijk en specialistisch) in aanmerking voor een herstelondersteunende intake. In geval van frailty of een persoonlijkheidsstoornis kan een cliënt rechtstreeks aangemeld worden bij de betreffende regioteams. Cliënten die in crisis verkeren en die via de SEPH of IHT binnenkomen, krijgen direct een crisiscontact. 

 • Wat komt er aan de orde tijdens een HOI?

  Een herstelondersteunende intake is erop gericht om samen met de cliënt/naastbetrokkene te onderzoeken en te bespreken wat de hulpvraag is van de cliënt en welke aanpak daar het beste op aansluit. Het volgende komt o.a. aan de orde:

  • Kennismaking met de cliënt.
  • Zicht krijgen op de situatie, de hulpvragen van de cliënt, zijn kwetsbaarheid en weerbaarheid (strengths).
  • Bespreken of de cliënt eerder hulpverlening en behandeling heeft gekregen en wat behulpzaam bleek voor de cliënt.
  • Informatie verzamelen over de sociale context waar de cliënt mee te maken heeft.
  • Op basis van de verkregen informatie een inschatting maken van de ernst van de situatie en de ernst van de problemen.
  • Bespreken welke ondersteuning en behandeling de cliënt wenselijk vindt en nodig heeft gezien zijn vragen en klachten en ‘strengths’ (eigen kracht).
  • Bespreken wat GGZ NHN daarin te bieden heeft, wat andere hulpverleners of organisaties kunnen bieden, wat de herstelwerkplaats zou kunnen bieden, wat de cliënt en naastbetrokkenen zelf kunnen doen.
  • Indicatiestelling (of een voorlopige indicatiestelling).
  • Besluit over de behandeling en afspraken over het vervolg.
 • Wat zijn de centrale vragen tijdens een HOI?

  In elke herstelondersteunende intake wordt een vaste reeks van vragen besproken:

  • Wat is er met je gebeurd?
  • Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid?
  • Waar wil je naartoe?
  • Wat heb je nodig en van wie?

  De cliënt wordt open bevraagd, zonder vooropgestelde meningen over de gewenste behandelroute. Zo ontstaat er ruimte voor de cliënt/naastbetrokkenen om zich uit te spreken over de gewenste behandeling. De intakers geven aan dat er naast de behandeling vanuit een GGZ-(regio)team ook andere mogelijkheden bestaan, zoals online-behandeling of deelname aan het aanbod van de herstelwerkplaats (HWP). De cliënt kan zelf kiezen uit meerdere opties. Overigens is het aanbod vanuit de HWP is geen behandeling. Dit moet in het gesprek verduidelijkt worden.

 • Waar vindt de HOI-intake plaats en met wie?

  Het intakegesprek vindt plaats op de herstelwerkplaats of online via beeldbellen. Een ervaringsdeskundige neemt deel aan het gesprek. Deze geeft uitleg over de activiteiten van de herstelwerkplaats en kan aanvullende informatie geven of aanvullende vragen stellen.

  Bij voorkeur neemt de cliënt altijd iemand mee naar het gesprek. Op die manier komt de sociale context nadrukkelijker in beeld. Ook kan een tweede persoon steun bieden voor de cliënt.

  Voor het gesprek wordt 45-60 minuten tijd uitgetrokken. Na afloop van het gesprek kan de ervaringsdeskundige aanbieden om de cliënt rond te leiden of te introduceren op de herstelwerkplaats om zo de toegankelijkheid te vergroten. Eventueel kan hiervoor een aparte afspraak gemaakt worden. Ook krijgt de cliënt desgewenst een informatiefolder over de HWP met contactgegevens.

 • Wat is de rol van de ervaringsdeskundige bij de HOI?

  De rol en introductie van de ervaringsdeskundige vergt aandacht. Hij of zij is nadrukkelijk geen behandelaar maar in een herstelondersteunende intake kan de ervaringsdeskundige een belangrijke rol vervullen voor de cliënt, met name als ‘bondgenoot’. De ervaringsdeskundige heeft net als de cliënt ervaring opgedaan met de gevolgen van psychiatrische problemen. Het gaat niet zozeer om de klachten zelf als wel de gevolgen ervan: persoonlijk, maatschappelijk, psychisch en lichamelijk. Dikwijls ontstaat er daardoor (h)erkenning tussen de cliënt en ervaringsdeskundige. De inbreng van een ervaringsdeskundige luistert nauw. Het is aftasten wat iemand wel of niet inbrengt. Het is niet de bedoeling om als ervaringsdeskundige het eigen verhaal prominent op tafel te leggen. Er moet vooral veel ruimte zijn voor inbreng van de cliënt zelf. Een ervaringsdeskundige kan dit stimuleren en ruimte geven aan de cliënt om te vertellen over zijn situatie. De ervaringsdeskundige zal tijdens het intakegesprek kort vertellen over de activiteiten van de HWP en de cliënt uitnodigen om daaraan deel te nemen.

Algemeen

 • Mijn patiënt heeft acuut hulp nodig. Wat kan ik doen?

  Uw patiënt is al in behandeling bij GGZ NHN
  Indien uw patiënt bij ons in behandeling is neem dan contact op met het behandelend team via het teamsecretariaat of 088 65 65 010. Indien u het behandelend team niet kunt bereiken, belt u de Crisisdienst GGZ NHN op telefoonnummer 088 65 65 099.

  Uw patiënt is nog niet in behandeling bij GGZ NHN
  Wanneer uw patiënt nog niet bij ons in behandeling is kunt u deze persoon direct bij onze Crisisdienst aanmelden via 088 65 65 099. De Crisisdienst GGZ NHN is 24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar.

 • Kan ik een patiënt aanmelden specifiek voor internetbehandeling?

   Via een van onze online aanmeldformulieren kunt u uw patiënt aanmelden bij GGZ NHN. In het formulier kunt u aangeven dat uw patiënt graag gebruik wilt maken van internetbehandeling. 

  Er vindt altijd een intakegesprek plaats. Op basis van de klachten spreekt onze behandelaar vervolgens met de cliënt af of internetbehandeling een passende interventie is.

  Meer informatie over internetbehandeling

 • Bieden jullie behandeling via internet?

  GGZ NHN maakt het voor klanten mogelijk om ook via internetbehandeling aan diverse psychische klachten te werken. Deze online hulp, bestaande uit informatie, opdrachten en oefeningen, wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Door behandeling met online middelen te ondersteunen, krijgen mensen meer regie over hun herstel. 

  Meer informatie over: internetbehandeling

 • Hoe meld ik een patiënt aan?

  Uw patiënt aanmelden voor behandeling bij GGZ NHN, ook tijdens de corona-crisis, is mogelijk via:

  Meer infor over Verwijzen in tijden van corona

 • Kan ik mijn patiënt verwijzen via HIS?

  Indien u op Zorgring bent aangesloten kunt u een patiënt eenvoudig digitaal doorverwijzen via uw HIS. Bijlagen bij een aanmelding kunt u alleen via uw Zorgring of iZorg mailaccount beveiligd versturen.

  Er is voor aanmelding via het HIS een handleiding beschikbaar. Deze handleiding geeft een korte toelichting op onder meer de verwijscriteria en de vervolgprocedure na aanmelding.

  Meer informatie over: aanmelden van uw patiënt

 • Welke vormen van behandeling biedt GGZ NHN?

  GGZ NHN is er voor mensen met psychiatrische stoornissen die specialistische behandeling of begeleiding nodig hebben.

  Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk. Samen met de klant kijken wij welke behandeling, of combinatie hiervan, geschikt is voor bij de hulpvraag en situatie.

  Meer informatie over behandeling

 • Kan ik contact opnemen voor intercollegiaal overleg?

  Heeft u behoefte aan intercollegiaal overleg met een psychiater over verwijzing, medicatie of behandeling van uw patiënt?

  Neemt u dan gerust contact op met een van de aanmeldpunten GGZ NHN. U kunt met alle vragen bij ons terecht. Wij zoeken naar een passend antwoord op een zo efficiënt mogelijke manier!